UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรี
ขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับ
มารีอา เตือนใจ มุลตรี

( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี )
ซึ่งพระได้ยกไปในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เวลาโดยประมาณ 12:30 น.

 

กําหนดการภาวนาและพิธีปลงศพ
มารีอา เตือนใจ มุลตรี

วันพุธที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2565
เวลา 19.00 น. ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ณ ศาลาสันติพิพัฒน์
อาสนวิหารแม่พระนิรมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
เวลา 19:00 น. ภาวนาและมิสซาหน้าศพ ณ ศาลาสันติพิพัฒน์
อาสนวิหารแม่พระนิรมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี
(สังฆณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ)

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2555
เวลา 10:00 น. มิสซาบรรจุศพ
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก