UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ  จูรอด
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด

             คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สัตบุรษและญาติพี่น้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

 

ภาพ-ข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก