UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ มาร์การีตา มณี สารสุข ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์การีตา มณี สารสุข
(มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข)
ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์
เมื่อเวลา 14.45 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2022
เชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ
ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี

แจ้งข่าวมรณกรรมของมาดาของคุณพ่อรุ่งเรือง  สารสุข

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก