UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี
ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ

ซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022 เวลา 22.55 น.
ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี
สิริอายุ 76 ปี ปฏิญาณตนเป็นนักบวช 57 ปี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก