Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02756510
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2164
1718
8837
18544
54154
2756510
Your IP: 3.233.220.21
2020-04-09 23:12

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 เวชบุคคลฯร่วมยินดี รางวัล "เพชรกาสะลอง"เวชบุคคลฯร่วมยินดี รางวัล "เพชรกาสะลอง"
          คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 ที่ศาลาดุสิตาลัยและยังได้รับรางวัล “เพชรกาสะลอง” ประจำปี 2554 (พยาบาลดีเด่นในระดับผู้บริหาร) ของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งมอบให้เป็นเกียรติแก่บุคลากรวิชาชีพพยาบาลระดับผู้บริหาร เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุที่สวนอัมพร ไปเมื่อวันพุธที่ 22 มิย. 2554 ที่ผ่านมาถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของกลุ่มเวบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีและของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย


ประวัติและผลงาน
ชื่อนางสมจิตร์  ศักดิ์สิทธิกร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการพยาบาล  หัวหน้าพยาบาล กลุ่มการพยาบาล  รพ.โพธาราม 
เกิดวันที่  16 มกราคม  2494  อายุ  60  ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
        การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผุดงครรภ์ชั้นสูง  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  พ.ศ. 2518
       การศึกษาระดับปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  พ.ศ.2545

ประวัติการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข     35    ปี

       เริ่มรับราชการตำแหน่งพยาบาล 2 รพ.โพธาราม  เมื่อ 1 ต.ค.2518 ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยอายุรกรรม  เมื่อ1 ต.ค.2526 ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4  หัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนัก  ฝ่ายการพยาบาล รพ.โพธาราม  มีความก้าวหน้าในวิชาขึ้นเป็นลำดับ จน ถึงพยาบาลวิชาชีพ 7 17 ต.ค. 2542 และดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้านการพยาบาลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล รพ.โพธาราม 18  ต.ค. 2542-30 ก.ย. 2543 และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล รพ.โพธาราม 18 ส.ค.2543  จนถึงปัจจุบัน

เกียรติประวัติการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (รางวัลหรือวุฒิบัตรชมเชยที่เคยได้รับ)
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี   ปี 2548
- รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านบริหารการพยาบาลระดับดี ของชมรมพยาบาลจังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ.2553
- รางวัลพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข”รางวัลเพชรกาสะลอง” ด้านการพยาบาลในโรงพยาบาล  ระดับผู้บริหาร  ปีพ.ศ.2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น  สายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)

ผลงานเด่น
1.โครงการพัฒนาระบบการจำแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ภาระงานโรงพยาบาลโพธาราม
2.โครงการพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
3.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
4.โครงการศูนย์มิตรภาพบำบัด
5.โครงการเมล็ดพันธุ์ความดี
6.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ( Pre-arrest signs)
7.โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย( R to R )

           จากผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเป็นผลให้ มีการบริหารอัตรากำลังอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีระบบการบันทึกทางการพยาบาลที่ครบถ้วนตามกระบวนการพยาบาลและควบคุมคุณภาพการบันทึกอย่างต่อเนื่องใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้  ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยใช้รูปแบบการประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังหรือปัญหาการเจ็บป่วยรุนแรง มีกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจิตอาสาหรือเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำหรือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีสหวิชาชีพและญาติร่วมตัดสินใจและดูแลผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมานและจากไปอย่างสงบ  มีการพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้งานวิจัย ทำให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ

           ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ในโรงพยาบาลด้วยมิตรภาพบำบัดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและขยายผลสู่เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมวาชีพและภาคีเครือข่ายในสังคมเสียสละอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  สมควรได้รับรางวัลรางวัลพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข”รางวัลเพชรกาสะลอง” ด้านการพยาบาลในโรงพยาบาล  ระดับผู้บริหาร  ปีพ.ศ.2554

แนวความคิดในการปฏิบัติ
       มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการทางการพยาบาล  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ  ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ   และคนทำงานมีความสุข ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์