UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สาสน์พระสังฆราช
ที่ สร.074/2021
โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021

ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

          ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ประกาศให้จัดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 16 (XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops) ในหัวข้อ “พระศาสนจักร
ที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ (For a synodal Church: communion, participation and mission)” ซึ่งในกระบวนการจัดประชุมสมัชชาพระสังฆราชในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับสังฆมณฑล (Diocesan Phase) จัดระหว่างเดือนตุลาคม 2021-เมษายน 2022
  • ระดับภาคพื้นทวีป (Continental Phase) จัดระหว่างเดือนกันยายน 2022-มีนาคม 2023
  • ระดับพระศาสนจักรสากล (Universal Church Phase) จัดในเดือนตุลาคม 2023

          สังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะพระศาสนจักรท้องถิ่นได้ตอบสนองต่อพระประสงค์ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาในครั้งนี้ โดยได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสมัชชาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และได้แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาซึ่งมาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนในสังฆมณฑล เพื่อเป็นเสียงของประชากร
ของพระเจ้าในการประชุมสมัชชาซึ่งจะมีการเปิดประชุมในเดือนตุลาคม 2021

           อันที่จริงแล้วการสมัชชาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชากรของพระเจ้าทุกคนและทุกระดับ แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถให้ทุกคนมาร่วมในการประชุมได้ อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสมัชชาได้ด้วยการอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าประทานพรให้การประชุมสมัชชาดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม

         จึงในโอกาสนี้ พ่อขอเชิญชวนพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษทุกท่าน จะได้ร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาให้กับการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสมัชชาจะสำเร็จลุล่วง
ด้วยบทภาวนานี้

บทภาวนา

เพื่อการประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021

          ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์พอพระทัยฟื้นฟูทุกสิ่งผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรสุดที่รัก ผู้ประทับท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดประทานพระจิตเจ้าแก่สังฆมณฑลราชบุรี สำหรับการประชุมสมัชชา
สังฆมณฑลภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักรที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน” กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษทุกคนในพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งนี้ พร้อมที่จะฟังเสียงของพระจิตเจ้า
เพื่อพูดคุย รับฟัง แบ่งปัน และก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

          โปรดให้ทุกคน อุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ การหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการภาวนา ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมมือและมีส่วนร่วมในพันธกิจที่พระคริสตเจ้าทรงมอบหมายให้ แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์
ด้วยการดำเนินชีวิตเรียบง่าย แบ่งปันซึ่งกันและกัน รักและรับใช้ปวงชนโดยเน้นผู้ยากไร้

          ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

ก่อ :     พระมารดามารีย์ผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

รับ :     ช่วยวิงวอนเทอญ

ก่อ :     บุญราศีมรณสักขีชาวไทย

รับ :     ช่วยวิงวอนเทอญ

ออกไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2021

ด้วยรักในพระคริสต์

     พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

       ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก