UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ชื่อ-นามสกุล          พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
วันเกิด                   24 กุมพาพันธ์ 2499/1956
วันบวช                  11 พฤษภาคม 2527/1984
ตำแหน่ง                เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา
 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก