UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ

วันเกิด               29 กันยายน 2498/1955

วันบวช              11 พฤษภาคม 2527/1984

ตำแหน่งหน้าที่  หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และอาจารย์ประจำ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
                      จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี
                      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                       

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ