UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์

วันเกิด               19 กรกฎาคม 2499/1956

วันบวช              16 มิถุนายน 2528/1985

ตำแหน่งหน้าที่    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
                         ผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ