UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อออกัสติน ประสิทธิ์ รุจิรัตน์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อออกัสติน ประสิทธิ์ รุจิรัตน์

วันเกิด               19 มกราคม 2506/1963

วันบวช              8 ธันวาคม 2534/1991

ตำแหน่งหน้าที่    ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม
                         ประธานหน่วยงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย
                         ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
                         ประธานคณะกรรมเพื่อสุขภาพอนามัย
                         ประธานคณะกรรมการเพื่อการท่องเที่ยว
                         ประธานคณะกรรมการเพื่อสตรี
                         ประธานคณะกรรมการเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์
                         ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
                         ช่วยงานอภิบาลวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง วันศุกร์ต้นเดือน และวันอาทิตย์  

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ