UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อยอห์นบอสโก เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อยอห์นบอสโก เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ

วันเกิด               9 สิงหาคม 2516/1973

วันบวช              3 ธันวาคม 2543/2000

ตำแหน่งหน้าที่    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด แม่พระมหาทุกข์  ท่าม่วง 
                         ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนวีรศิลป์
                         ศึกษาต่อในประเทศ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ