UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด

วันเกิด               29 สิงหาคม 2516/1973

วันบวช              16 มิถุนายน 2545/2002

ตำแหน่งหน้าที่   ประธานคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียน
                        ประธานคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน
                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน  ดอนมดตะนอย
                        ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินวิทยา

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ