UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อสเตเฟน  เกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อสเตเฟน เกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์

วันเกิด               25 มกราคม 2523/1980

วันบวช              21 มิถุนายน 2552/2009

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง  ท่าหว้า
                        ศึกษาต่อในประเทศ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ