UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"ศิษย์พระคริสต์แท้จริง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา (B)
"ศิษย์พระคริสต์แท้จริง"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

ก. ความสำคัญ
             1.พระวาจาของพระเจ้าวันนี้อธิบายให้เรารู้ว่าการนับถือศาสนาที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นอย่างไร การนับถือศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความเคร่งครัด ละเอียดอ่อน ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จารีตพิธีกรรม หรือธรรมประเพณีแต่ภายนอกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ที่แสดงออกโดยการนอบน้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติ นมัสการพระเจ้า ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวของเพื่อนมนุษย์โดยมอบความรักและช่วยเหลือให้แก่กัน มีชีวิตภาวนา เข้าร่วมพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเราให้เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ หรือศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ฉธบ. 4:1-2, 6-8) บรรยายถึงการนับถือศาสนาของชาวยิวคือการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ ผู้ประทานสิ่งที่จำเป็น ผู้ปกป้องพวกเขาจากศัตรู และแสดงออกด้วยการปฏิบัติตามพระบัญญัติสิบประการที่ได้ประทานผ่านทางโมเสส พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติเพื่อให้พวกเขาได้รักษาคำมั่นสัญญาที่พวกเขามีต่อพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักพวกเขาในฐานะที่เป็นประชากรที่ได้รับการเลิกสรร การปฏิบัติตามบทบัญญัติแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นชนชาติที่ฉลาดปราดเปรื่อง ภูมิใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสรรพานุภาพ ผู้ปกป้องรักษาและทรงเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขา

           2. บทอ่านที่สอง (ยก. 1:17-18, 21ก-22, 27) น. ยากอบได้ให้นิยามความหมายของคำว่านับถือศาสนาที่แท้จริงว่า คือการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติตามโดยการช่วยเหลือคนยากไร้ขาดที่พึ่งในชุมชนของเรา ท่านยังได้ท้าทายคริสตชนให้เป็น “ผู้กระทำ” ไม่เพียงแต่เป็น “ผู้ฟัง” เท่านั้น

           3. พระวรสาร (มก. 7: 1-8, 14-15, 21-23) ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงอธิบายถึงการเป็นคริสตชนหรือศิษย์ที่แท้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าและรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ อย่ากระทำแบบชาวฟาริสีและธรรมาจารย์บางคนที่ถือศาสนาแต่เพียงภายนอก พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าถ้าทำเช่นนี้ก็เป็น “คนหน้าซื่อใจคด..ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา” คำสอนของพระองค์ทำให้สานุศิษย์สรุปได้ว่า
               1) อย่านำหลักความเชื่อแบบมนุษย์มาสอนว่าเป็นข้อความเชื่อของพระเจ้า
               2) ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจและความศักดิ์สิทธิ์สำคัญกว่าการปฏิบัติศาสนาแต่ภายนอก
               3) จงรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะใจเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมความดี และนิสัยที่ไม่ดีต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ล้างถ้วยชามแต่ภายนอก แต่ต้องแก้ไขที่แรงจูงใจ และชำระล้างนิสัยที่ไม่ดี
               4) ความศรัทธาแต่ภายนอกเป็นการโกหกหลอกลวง และหน้าไหว้หลังหลอก

ค. ปฏิบัติ

             1. เราต้อง “เข้าใจและเรียนรู้ถึงเจตนารมณ์” ของบทบัญญัติ และการปฏิบัติศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การมาโบสถ์ในวันอาทิตย์เป็นโอกาสให้เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับสมาชิกในชุมชน เป็นโอกาสให้เราถวายชีวิตและกิจการต่าง ๆ ไว้กับพระเจ้า ขออภัยในความบาปผิด และขอพระพรจากพระองค์ ยิ่งเรามาโบสถ์เป็นประจำมากเท่าไร เรายิ่งสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้แนบแน่นมากขึ้นเท่านั้น

              2. ให้เราหลีกเลี่ยงการเป็น “ศิษย์พระคริสต์ตลาดนัด” นั่นคือเลือกที่จะปฏิบัติบทบัญญัติของพระเจ้าและของพระศาสนจักรมาปฏิบัติเหมือนเลือกอาหารที่เราต้องการซื้อ แต่เมินเฉยต่อบุคคลอื่น ๆ ที่ไปซื้อของที่ตลาดนัดเช่นเดียวกับเรา

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ