UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"พระเยซูของแท้"  ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
"พระเยซูของแท้"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021
ก. ความสำคัญ
          1. วันนี้พระเยซูเจ้าทรงรับรองความเชื่อของ น.เปโตรที่มีต่อพระองค์และเป็นความเชื่อของเราด้วยว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์ (ผู้ที่ได้รับการเจิมแต่งตั้ง) ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงชีวิต ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้นำความรอดและผู้ไถ่บาปเรามนุษย์ นอกจากนั้นยังบอกเราว่าพระองค์จะทรงไถ่บาปเราด้วยความทุกข์ทรมาน ความตาย และการกลับคืนชีพ ที่สุดยังได้บอกเราถึงเงื่อนไข 3 ประการของการเป็นศิษย์พระคริสต์ว่า ให้เลิกคิดถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตนและการติดตามพระเยซู

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
         1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 50:5-9ก) พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นชีวิตและพันธกิจของพระองค์ล่วงหน้าในบทเพลงของผู้รับใช้ในถ้อยคำของอิสยาห์ พระองค์ทรงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่ยอมทนทุกข์ด้วยความนบนอบเชื่อฟัง ทรง “หันหลังให้ผู้โบยตี หันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเครา” เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า นี่เป็นเบื้องหลังที่เผยแสดงให้เห็นถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ต้องทนทุกข์เพื่อไถ่บาปเรามนุษย์

          2. บทสดุดี (สดด. 116) บทสดุดีนี้เชิญชวนเราให้หันหน้าเข้าหาพระเจ้าเพื่อวอนขอความช่วยเหลือในยามที่ถูกประจญหรือการทดลอง พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้

          3. บทอ่านที่สอง (ยก. 2:14-18) น.ยากอบเตือนเราว่าเราไม่เพียงแต่ต้องยอมรับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเท่านั้น แต่ความทุกข์ต้องทำให้เราเกิดความเข้าถึงจิตใจของคนอื่นด้วย และทำให้เรากลับกลายเป็นคนที่จะแสดงความเชื่อออกมาด้วยการกระทำไม่ว่าจะเป็นด้วยกิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต

          4. พระวรสาร (มก. 8:27-35) ในคำตอบของ น.เปโตรที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้นำความรอดพ้นและพระผู้ไถ่นั้น พระเยซูเจ้าทรงบอกล่วงหน้าถึงเรื่องการรับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ วันนี้พระเยซูเจ้าทรงยืนยันสองเรื่องที่สำคัญคือ
(1) พระองค์ทรงเป็นพระผู้นำความรอดพ้นและพระผู้ไถ่บาปมนุษย์ ทรงเป็นพระคริสต์ (ผู้ได้รับเจิม) ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
(2) ทรงทำนายล่วงหน้าว่าพระองค์จะต้องได้รับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ และติดตามด้วยคำสอนเรื่องเงื่อนไขการเป็นศิษย์ของพระคริสต์ 3 ประการ คือ “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็ให้เขาเลิกคิดถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา”

ค. ปฏิบัติ
         1. “ตอบรับความรักของพระองค์” พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทับอยู่กับเรา รักเรา ช่วยเหลือเรา ให้อภัยเรา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ละม้ายคล้ายกับพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีความสนิทสัมพันธ์กับเราแต่ละคน ดังนั้นการรู้ว่าพระเยซูคือใครจึงเรียกร้องให้เราได้ตอบสนองความรักของพระองค์ ตอบรับความรักของพระองค์ เข้ามาชิดสนิทกับพระองค์ ด้วยการเรียนรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น อ่านพระคัมภีร์ประจำวัน พูดกับพระองค์ด้วยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและกับครอบครัว มอบชีวิตและกิจการของเราพร้อมกับของถวายในพิธีบูชามิสซาฯ วอนขออภัยบาปด้วยศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิทเพื่อเป็นอาหารฝ่ายจิตทุกวันอาทิตย์

        2. “มอบชีวิตให้พระเจ้า” เมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์แล้ว ขั้นต่อไปคือการมอบกายถวายชีวิตให้พระองค์ทรงนำ เมื่อเราสำนึกตนว่าเราเป็นของพระองค์ ตระหนักว่าพระองค์ประทับอยู่ในตัวของเราแล้ว เราจะได้ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพระองค์ นั่นคือไปที่ไหนก็กระทำแต่ความดีที่นั้น เราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้พระองค์ต้องเสื่อมเสีย ตรงกันข้ามเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้พระองค์ได้รับเกียรติ และทำให้ทุกคนอยากจะมารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ