UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B)
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021
ก. ความสำคัญ
              1.สัปดาห์นี้พระเจ้าให้กำลังใจคนดีที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทำของคนอื่น สอนเราให้เห็นคุณค่าของความทุกข์ ที่สุดไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์จะทรงคอยดูแลเราเอง

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 2:12,17-20) พูดถึงคนดีที่ต้องรับทุกข์ทรมานจากคนอธรรม เตือนใจเราให้ยืนหยัดในความถูกต้อง ไม่ท้อถอย เหมือนพระเยซูที่ต้องรับทุกข์ทรมานเพื่อความสุขของเรา

            2. บทสดุดี (สดด. 116) สอนให้เราวอนขอความช่วยเหลือ ขอพละกำลังเพื่อจะได้เอาชนะคนอธรรม

            3. บทอ่านที่สอง (ยก. 2:14-18) น.ยากอบเตือนเราให้ตอบแทนความชั่วด้วยความดี ใช้ธรรมะเอาชนะความอธรรม ใช้ปรีชาญานของพระเจ้าแทนกิเลสตัณหาของตนเอง

            4. พระวรสาร (มก. 8:27-35) พระเยซูให้แนวทางการดำเนินชีวิตของเรา คือ ให้มีความสุภาพ ซื่อตรงเหมือนเด็ก ๆ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่คิดคดทรยศ เอารัดเอาเปรียบ ให้ต้อนรับคนยากไร้ คนที่มีความลำบาก ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลประโยชน์

ค. ปฏิบัติ
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" สุภาพ ถ่อมตน ช่วยเหลือทุกคนโดยไม่เลือกหน้า
ข้อแนะนำเพื่อแสดงว่าเราเป็นใหญ่จริง  ได้แก่
             (1) คิดถึงตนเองเป็นคนสุดท้าย (2) ช่วยเหลือทุกคน (3) ให้การต้อนรับบุคคลที่ไม่มีความสำคัญในสังคมด้วยความรัก และ (4) ทำดีโดยไม่หวังจะได้รับการตอบแทน
ในมิสซานี้ให้เราภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าช่วยเราให้ได้มีกำลังใจในการรับใช้และรักผู้อื่นด้วยความจริงใจ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ