UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"ฉลาดใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)
"ฉลาดใช้"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021
ก. ความสำคัญ
           1.วันนี้พระเจ้าทรงเตือนเราว่าอย่าสลวนแสวงหาแต่ทรัพย์สินภายนอกจนลืมที่จะสะสมทรัพย์สินในสวรรค์ ใจหมกมุ่นกับอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น เราต้องวอนขอความปรีชาฉลาดเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต และความฉลาดนั้นจะมาจากที่อื่นไม่ได้นอกจากพระเจ้า

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 7:7-11) แนะนำเราให้ใช้คุณธรรมความรอบคอบและแสวงหาความปรีชาฉลาดของพระเจ้ามากกว่าแสวงหาความร่ำรวยหรืออำนาจทางสังคม เหมือนซาโลมอนที่เลือกพระพรแห่งความปรีชาฉลาดก่อนสิ่งอื่น เพราะเมื่อเรามีความปรีชาฉลาดเราก็จะมีทุกสิ่ง
            2. บทสดุดี (สดด.90) เราวอนขอให้พระเจ้าทรงสอนเราให้รู้จักตัดสินใจและเลือกที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า
            3. บทอ่านที่สอง (ฮบ. 4:12-13) เตือนเราให้ใช้พระวาจาของพระเจ้าเพื่อนำทางในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของเรา
            4. พระวรสาร (มก. 10:17-30) เราพบว่ามี 3 ประเด็น (1) พระเยซูเจ้าพูดถึงบุคคลที่จะเข้าสวรรค์ได้นั้นจะต้อง แบ่งปันทรัพย์สินให้กับคนยากจนและติดตามพระองค์ (2) การยึดติดในทรัพย์สินทำให้ยากที่จะเข้าสวรรค์ (3) พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานรางวัลให้คนที่เสียสละเพื่อพระเจ้ามากกว่าที่เขาได้ถวายพระเจ้าหลายเท่า

ค. ปฏิบัติ
            1.”ใจกว้าง” แบ่งปันสิ่งที่มีด้วยใจยินดี พระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรา พระองค์ไม่ได้ขอให้เราอย่าร่ำรวย แต่ให้เราได้ใช้สิ่งที่มีเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เราต้องใช้เงิน ไม่ให้เงินใช้เรา พระเจ้าประทานเวลา ความสามารถ ทรัพย์สินเพื่อให้เราได้ใช้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเพื่อรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นในสังคม

          2.”ตรวจสอบจิตใจ” เราอาจมีหรือครอบครองบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขและสันติในจิตใจของเรา ซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้ เช่น ความโกรธแค้น ความโลภ ความลำเอียง อคติ การโกหก ฯลฯ เราจะต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของเรา ด้วยการสารภาพบาปและตั้งใจจะไม่ทำบาปนั้น ๆ อีกต่อไป

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ