UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"ตาบอดฝ่ายจิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)
"ตาบอดฝ่ายจิต"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

ก. ความสำคัญ
           1. ข่าวดีประจำสัปดาห์นี้เน้นถึงความเมตตาและความใจดีของความรัก การเยียวยาและการให้อภัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อบรรดาลูก ๆ ของพระองค์

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 31:7-9) บอกเราว่าพระเจ้าทรงให้อภัยและเห็นอกเห็นใจลูก ๆ ชาวอิสราเองโดยทรงนำคนตาบอด คนพิการ หญิงมีครรภ์ ให้พ้นจากการเป็นทาสและนำพวกเขากลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้จะถูกกล่าวถึงในพระวรสารเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอด

            2. บทอ่านที่สอง (ฮบ. 5:1-6) นำเสนอภาพของพระเยซูเจ้าในฐานะเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและในฐานะที่เป็นสงฆ์สูงสุดของพันธสัญญาใหม่ ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูเจ้าในฐานะสงฆ์สูงสุดทรงเป็นพระเจ้าที่มีความเห็นอกเห็นใจเรามนุษย์เพราะพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในธรรมชาติมนุษย์ของเรา

            3. พระวรสาร (มก. 10:46-52) พระวรสารวันนี้ได้แสดงให้พระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูเจ้าที่ทรงรักษาบารทิเมอัสชายตาบอด พระเยซูเจ้าทรงเอาใจใส่ขอทานตาบอดที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ในขณะที่คนอื่น ๆ พยายามห้ามเขา เสียงร้องของเขาแสดงออกถึงความไว้วางใจและความเชื่อศรัทธา “ข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์เจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” เมื่อพระเยซูทรงตอบรับเขา เขาได้สลัดเสื้อคลุม และกระโดดเข้ามาเฝ้าพระองค์ การได้พบกับพระเยซูทำให้บารทิเมอัสได้รับพระพรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเขาได้กลับมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

ค. ปฏิบัติ
              1. “ตาบอดฝ่ายจิต” เราแต่ละคนอาจจะทนทุกข์จากความตาบอดฝ่ายจิต ดังนั้น เราต้องการแสงสว่างของพระจิตเจ้า เพื่อทำให้เราได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะมีความโกรธแค้น ความเกลียดชัง อดติ อิจฉา นิสัยไม่ดี ฯลฯ ซึ่งทำให้เรามองความดีงามของคนอื่นไม่เห็น มองไม่เห็นพระเจ้าในตัวของผู้อื่น ให้เราเรียนรู้ที่จะคิดถึงและมองเห็นความดีของผู้อื่น โดยเว้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ การตัดสินโดยเบาความ เราตาบอดโดยความโลภเมื่อเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามี เรายอมเป็นหนี้เพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น ให้เราภาวนาเพื่อเราจะได้มีความคิดที่ถูกต้องในการจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่าคริสตชน

             2. “ร้องขอพระเจ้า” ให้เราทำเหมือนบารทิเมอัส เมื่อมีความต้องการ ให้เราร้องหาพระองค์ด้วยความเชื่อและความไว้วางใจ บางครั้งบาปความโกรธ ความกลัว และการยึดติดในบาปทำให้เราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า จึงขอให้เราได้เข้าหาพระองค์ด้วยการภาวนา

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ