UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C)
"จงเตรียมพร้อม"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C)
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

ก.ความสำคัญ
       
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent) หรือการเตรียมฉลองวันคริสต์มาส เป็นช่วงเวลาแห่ง “การรอคอย” การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าเพื่อให้พระองค์เสด็จมาบังเกิดในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่ง ยังเป็นช่วงเวลาเพื่อการ “ชำระจิตใจ” ของเราให้สะอาดด้วยการ “ทำกิจใช้โทษบาป” (ทำความดีโดยมีเจตนาเพื่อใช้โทษบาปต่าง ๆ ของเรา) และฟื้นฟูชีวิตของเราโดยการอ่านและไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าและการเข้าร่วมมิสซาอย่างสม่ำเสมอ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1. บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 33:14-16) ประกาศกเยเรมีย์มีความหวังและรอคอย “หน่อชอบธรรม” หรือผู้สืบทอดจากกษัตริย์ดาวิดที่จะมาเป็น “พระผู้นำความรอด” ความปลอดภัย ความสุข ความยุติธรรม มาสู่ชนชาติของเขาและมวลมนุษยชาติ   

          2. เพลงสดุดี (สดด. 25) แสดงออกถึงการรอคอยด้วยความเพียรทนเพื่อให้พระเจ้าทรงสอนและนำทางประเสริฐในการดำเนินชีวิต “โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์ โปรดทรงวางมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า โปรดทรงนำข้าพเจ้าด้วยความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้า...”

          3. บทอ่านที่สอง (1 ธส. 3:12-4:2) นักบุญเปาโลเตือนชาวเธสะโลนิกาให้ดำเนินชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์ และรักกันและกันอย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อพร้อมจะรับเสด็จพระเยซูเจ้า
         
          4. พระวรสาร (ลก. 21:25-28,34-36) พระเยซูเจ้าทำนายล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระองค์ในครั้งที่สอง ทรงให้กำลังใจเราให้เข้มแข็งและยึดมั่นในศรัทธาและความดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อม
 “เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว” (ลก. 21:28) พระเยซูทรงต้องการให้เราได้เผชิญหน้ากับอนาคตด้วยความมั่นใจในทางทรงนำของพระเจ้า

ค.ปฏิบัติ
           1. “เตรียมฝ่ายจิตใจ” เราจำเป็นต้องเตรียมจิตใจเพื่อฉลองคริสต์มาส ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันเพิ่มขึ้น หาข้อคิดมาเป็นแนวทางปฏิบัติจริง ๆ ในชีวิต มาร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น 4 สัปดาห์นี้ ชำระจิตใจด้วยการรับศีลอภัยบาป

           2. “เตรียมฝ่ายร่างกาย” เชิญชวนเราทำความดีถวายแด่พระกุมาร และเป็นเพื่อชดเชยบาปความผิดของเรา เราสามารถทำกิจเมตตาด้วยการให้ความรัก การให้อภัยใครสักคนหนึ่ง การช่วยเหลือบุคคลที่ลำบากขัดสน

           3. “การประกาศข่าวดี” ให้เชิญชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อน ๆ ที่สนใจมาร่วมมิสซาและบอกเล่าเรื่องวันคริสต์มาสให้พวกเขาได้รู้จัก ทำได้เช่นนี้เราจะฉลองคริสต์มาสได้สนุกโดยไม่ต้องมีงานรื่นเริงภายนอกก็ได้

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก