UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"เปลี่ยนชีวิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (C)
"เปลี่ยนชีวิต"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (C)
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021

ก.ความสำคัญ
               สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าเชิญชวนเราให้เตรียมจิตใจรับเสด็จพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดในวันคริสตสมภพที่จะมาถึง และเชิญชวนเราให้ต้อนรับพระองค์เข้ามาประทับในจิตใจของเราประจำวันด้วยการรับศีลมหาสนิท ด้วยการอ่านพระวาจาของพระเจ้า และด้วยการภาวนา ที่สุดยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรับคำพิพากษาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองอีกในวันสุดท้ายของโลกอีกด้วย

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
              1. บทอ่านที่หนึ่ง (บรค. 5:1-9) ประการศกบารุคแนะนำชาวอิสราเอลให้เตรียมจิตใจรับเสด็จพระยาเวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล เวลาแห่งความทุกข์โศกจากการเป็นเชลยสิ้นสุดลงแล้ว พวกเขาจะได้กลับบ้านแล้วประกาศกเชิญชวนชาวอิสราเอลที่กำลังร้องไห้ให้มีความชื่นชมยินดีและยืนในที่สูงเพื่อเฝ้ามองประชาชนที่พากันกลับมาจากการอพยพ การพยากรณ์ของประกาศกบารุคประกาศการกลับมาหาพระเจ้าของมวลมนุษยชาติ ในระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า เราเองได้รับการเชิญชวนให้กลับมาองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการเป็นทาสของบาป

             2. เพลงสดุดี (สดด. 126) เราได้ฟังเพลงขับร้องว่าองค์พระเจ้าทรงนำบรรดาเชลยกลับบ้านด้วยความยินดี

             3. บทอ่านที่สอง (ฟป. 1:4-6,8-11) นักบุญเปาโลแนะนำให้ชาวฟิลิปปีเตรียมตนเองเพื่อการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าโดยให้พวกเขาแสดงความรักต่อกัน ให้รู้จักแยกแยะผิดถูก ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิใด ๆ

            4.พระวรสาร (ลก. 3:1-6) ยอห์นผู้ทำพิธีล้างเชิญชวนชาวยิวให้เตรียมจิตใจต้อนรับพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยมายาวนาน โดยเปรียบเหมือนเตรียมหนทางให้ราบเรียบ คือ ปรับหัวใจที่หยิ่งให้สุภาพ ที่ไม่บริสุทธิ์ให้สะอาดบริสุทธิ์ และใจที่คตเคี้ยวให้เป็นใจซื่อตรง ให้พวกเขากลับใจใช้โทษบาป ปรับปรุงชีวิตใหม่โดยการเข้ารับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

ค.ปฏิบัติ
            1. “เตรียมจิตใจ” ต้อนรับเสด็จพระเยซูเจ้าในวันคริสต์มาส โดยเติมหุบเขาชีวิตของเราด้วยการภาวนามากขึ้น ปรับเนินสูงของนิสัยหยิ่งผยอง เห็นแก่ตัว ด้วยความสุภาพถ่อมตน ปรับชีวิตที่คตเคี้ยวด้วยความซื่อตรง ความจริงใจ

            2. “ใช้โทษบาปและวอนขอการอภัย” ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์โดยเข้ารับศีลอภัยบาป คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง และใช้โทษเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ