UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวดีวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง (C)
ข่าวดีวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง (C)

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

ก. ความสำคัญ
             1. การรับพิธีล้างจาก น.ยอห์นเป็นเหตุการณ์สำคัญมากในชีวิตของพระเยซูเจ้า
ประการแรก “เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราที่เป็นคนบาป” ไม่ทรงรังเกียจคนบาป แม้พระองค์จะไม่ทรงมีบาป (เหมือน น.เทเรซาแห่งกัลกัตตาอยู่กับคนยากจนเพื่อช่วยคนยากจน)
ประการที่สอง “เป็นช่วงเวลาที่สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์และพันธกิจของพระองค์” คือพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพันธกิจของพระองค์คือการเทศนาข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าและการไถ่กู้ชาวอิสราเอลและพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากบาป
ประการที่สาม “เป็นช่วงเวลาแห่งการรับมอบพลังอำนาจในการทำพันธกิจ” โดยพระจิตเจ้าได้เสด็จมาประทับกับพระองค์เพื่อมอบอำนาจในการเทศน์สอนและการบำบัดรักษา
และประการที่สี่ “เป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเพื่อเริ่มพันธกิจสาธารณะ” หลังจากได้รับการรับรองจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ว่าทรงเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 42:1-5,9-11): ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวให้กำลังใจชาวอิสราเอลว่าพระผู้ไถ่ที่พวกเขารอคอยใกล้จะเสด็จมาแล้ว ความบาปผิดต่าง ๆ จะได้รับการลบล้างให้สิ้นไป ทรงรักพวกเขาเหมือนคนเลี้ยงแกะที่รวบรวมและอุ้มลูกแกะในอ้อมกอด

        2. บทสดุดี (สดด. 29): เป็นบทขับร้องยืนยันถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ดังก้องเหนือน่านน้ำ

        3. บทอ่านที่สอง (ทต. 2:11-14, 3:4-7): น.เปาโลได้กล่าวถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทรงไถ่บาป ชำระเราให้บริสุทธิ์โดยการยอมรับทนทรมานและความตายบนไม้กางเขน ต่อมาพระองค์ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ได้รับการเกิดใหม่และการฟื้นฟูโดยพระจิต

        4. พระวรสาร (ลก. 3:15-16, 21-22) : น.ลูกาเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และได้รับการรับรองจากพระบิดาด้วยพระสุรเสียงจากเบื้องบนว่าพระเยซูเจ้าว่าเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์และรับพลังในการเทศนาและการบำบัดรักษาจากพระจิตโดยเสด็จมาในสัญลักษณ์ที่เป็นดุจนกพิราบ

ค. ปฏิบัติ
            1. “การรับพิธีล้างของพระเยซูเตือนเราให้คิดถึงเอกลักษณ์ของเราเอง "ว่าเราเป็นใคร และเป็นคนของใคร" โดยศีลล้างบาปเราได้กลับกลายเป็นบุตรชาย/บุตรหญิงของพระเจ้า เป็นพี่น้องของพระเยซู เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรเป็นทายาทแห่งเมืองสวรรค์ และเป็นวิหารของพระจิต

            2. “การรับพิธีล้างของพระเยซูเตือนเราให้คิดถึงบทบาทหน้าที่ของเรา”
               (1) ประสบการณ์ถึงการประทับของพระเจ้าในตัวของเรา สำนึกตนถึงศักดิ์ศรีของเราในการเป็นบุตรของพระเจ้าและชื่นชมที่พระเจ้าประทับอยู่ในตัวของผู้อื่นด้วย ซึ่งเราจะต้องแสดงออกด้วยการเคารพ รัก และช่วยเหลือทุกคนด้วยใจสุภาพ
               (2) ดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยความคิด วาจา และกิจการของเรา
               (3) “ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่โปร่งใสและศักดิ์สิทธิ์” เคารพร่างกายของตนเองในฐานะที่เป็นวิหารของพระจิตและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และสมาชิกของพระศาสนจักร โดยการรักษาร่างกายให้บริสุทธิ์ ดูแลสุขภาพให้ดี พอใจในร่างกายของตนเอง ไม่อิจฉาคนอื่น ไม่เกลียกร่างกายของตนเอง ไม่ทรมานหรือฟุ้งเฟ้อตนเอง
               (4) “ยอมรับประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีของชีวิต” ว่าเป็นของขวัญจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ เพื่อทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์
               (5) “ดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า” ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว โดยการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การไปร่วมมิสซา และการรับศีลอภัยบาปเป็นประจำ

            3.“ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เราได้รับจากศีลล้างบาป” และฟื้นฟูคำสัญญาศีลล้างบาป และประกาศข่าวดี(เผยแผ่ธรรม) โดยการดำเนินชีวิตที่โปร่งใส ความรัก ความเมตตา การช่วยเหลือ และการให้อภัย

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก