UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ร่วมงานกับพระเยซู" ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (C) วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022
"ร่วมงานกับพระเยซู"

ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

ก. ความสำคัญ
          1. บทอ่านที่เราจะได้รับฟังในวันอาทิตย์นี้เชิญชวนเราให้ไตร่ตรองและนำไปปฏิบัติ คือการนำความรอดพ้นจากบาปและอิสรภาพ (จากการเป็นทาสของปีศาจ)ไปมอบให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราโดยผ่านทางการฟื้นฟูชีวิตของเราขึ้นใหม่ บทพระวรสารในวันนี้นำเสนอการเทศนาของพระเยซูเจ้าในศาลาธรรมซึ่งเป็นคำสอน (เทววิทยา) เรื่องอิสรภาพหรือการปลดปล่อยความทุกข์ยากลำบากที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในพระชนมชีพเปิดเผยของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1. บทอ่านที่หนึ่ง (นหม. 8:2-4ก,5-6,8-10) นำมาจากประกาศกเนหะมีย์ (อาจเขียนขึ้นในระหว่างปี ก.ค.ศ 445 และ 420) หลังจากการสร้างพระวิหารและการฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็ม เอสราสมณะได้นำประชากรอิสราเอลฟื้นฟูพันธสัญญาขึ้นใหม่โดยการอ่านและอธิบายพระธรรมบัญญัติ “วันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์...อย่ากลับไปทุกข์โศกหรือร่ำไห้เลย....”

          2. บทสดุดี (สดด. 19) เป็นบทขับร้องเพื่อสรรเสริญพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยอมรับ

          3. บทอ่านที่สอง (1คร. 12:12-30) นำมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ เตือนเราว่า “เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ เป็นเสมือนอวัยวะที่แตกต่างกัน” คำสอนนี้เตือนเราให้มีส่วนร่วมในการทำงานของพระคริสต์เจ้า ในฐานะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการนำข่าวดีแห่งความรอดไปสู่โลกในยุคปัจจุบัน

           4. บทพระวรสาร (ลก. 1:1-4, 4:14-21) : บรรยายถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเทศนาต่อหน้าประชาชนในศาลาธรรมที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์คือนาซาเร็ธ พระองค์ทรงอ่านและอธิบายข้อความที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวทำนายถึงพระผู้ไถ่และพันธกิจของพระองค์ พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์นี้แหละเป็นบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งลงมา “เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ คืนสายตาแก่คนตาบอดและปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ” นี่เป็นสำนวนภาษาที่สะท้อนถึงปียูปีลีในพระคัมภีร์ เพื่อให้คนบ้านเกิดเมืองนอนยอมรับ พระองค์จึงได้ประกาศว่าคำทำนายของประกาศกอิสยาห์นั้นได้เป็นจริงในวันนี้ และพระองค์จะทรงปฏิบัติพันธกิจนี้ ใครที่ฟัง “ข่าวดี” นี้ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติผู้นั้นจะได้รับความรอดพ้นจากบาปและเป็นอิสระจากการยึดติดในความชั่วร้ายต่าง ๆ

ค. ปฏิบัติ
           1. “ร่วมมือกับพระเยซูคริสต์เจ้า” เป็นอวัยวะที่ดีในพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า ขอให้เราดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากบาปหรือความชั่วร้ายต่าง ๆ และส่งต่อข่าวดีนี้ไปให้ผู้อื่น โดยก่อนอื่นขอให้เราชำระล้างตนเองให้บริสุทธิ์ บ่อยครั้งเราตามืดบอดจากความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง การยึดติดในการดำเนินชีวิตที่หลงผิดโดยยอมให้พระเยซูเข้ามาชำระจิตใจของเรายึดพระเยซูไว้ในใจ และนำพระเยซูเจ้าไปมอบให้คนรอบข้าง คนในครอบครัว ในที่ทำงานในชุมชนวัด

           2. “อ่านพระคัมภีร์ประจำวัน” เติมหัวใจของเราการอ่านพระคัมภีร์และภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นอิสระจากบาปและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเรา พระคัมภีร์จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง การภาวนาเป็นการอัญเชิญพระจิตเจ้ามาประทานพละกำลังเพื่อเราจะได้นำเอาพระวาจานั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราและมีพละกำลังในการต่อสู้กับการประจญทั้งมวล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก