UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ชุมพาบาลที่ดี"  ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (C)
"ชุมพาบาลที่ดี"

ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (C)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022

ก. ความสำคัญ
            1. วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกาเป็นวันฉลอง “ชุมพาบาลที่ดี” ซึ่งเป็น “วันภาวนาเพื่อกระแสเรียกระดับโลก” พระคัมภีร์ในวันฉลองนี้จึงกล่าวถึงบทบาทของบรรดาชุมพาบาลของพระศาสนจักร ซึ่งแต่ละปีในวันอาทิตย์นี้ เราจะไตร่ตรองถึงภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดี ที่อุทิศตนและเอาใจใส่ลูกแกะของพระองค์ คำว่า “ผู้อภิบาล” (pastor) หมายถึง “ชุมพาบาล” หรือผู้เลี้ยงแกะ ชุมพาบาลเป็นผู้นำ ผู้เลี้ยงดู ผู้บำรุงรักษา ให้กำลังใจ แก้ไข และปกป้องลูกแกะของเขา ซึ่งหมายถึง การรับผิดชอบของบรรดาผู้นำของพระศาสนจักรทุกคนนั้นเอง บรรดาคริสตชนรุ่นแรก ๆ มองพระเยซูเจ้าในฐานะชาวยิวในฝันของการเป็นชุมพาบาลที่ดีที่สมบูรณ์แบบ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
             1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 13:14,43-52) เล่าให้พวกเราฟังว่า น.เปาโลและ น.บารนาบัสเลือกที่จะรับฟังเสียงของพระเยซูเจ้าชุมพาบาลที่ดีและติดตามพระองค์ ท่านทั้งสองได้ทำหน้าที่ของชุมพาบาลที่ดีแม้จะถูกชาวยิวคัดค้านและต่อต้านในขณะที่ท่านพยายามประกาศข่าวดีแห่งความรอดอย่างกล้าหาญ และยังแนะนำให้บรรดาคริสตชนมีเห็นความเห็นอกเห็นใจคนต่างความเชื่อเพราะพระเจ้าทรงมีเมตตาต่อทุกคน

             2. บทอ่านที่สองจากหนังสือวิวรณ์ (วว. 7:9,14ข-17) ให้ภาพนิมิตถึงพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นลูกแกะที่ได้รับเกียรติในพระสิริรุ่งโรจน์และชุมพาบาล มินิตที่ น.ยอห์นได้รับนี้ให้กำลังใจบรรดาผู้นำให้มั่นใจว่าทุกคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์และนำผู้อื่นให้มาติดตามพระองค์ด้วยนั้นจะได้มีส่วนร่วมในชีวิตความสุขนิรันดร์กับพระองค์ในสวรรค์

             3. พระวรสาร (ยน. 10:27-30) วันนี้พระวรสารให้ทั้งกำลังใจและคำท้าทายเรา ข่าวสารที่ให้กำลังใจก็คือ “ไม่มีใครแย่งชิง(แกะ)ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้” ข่าวสารที่ท้าทายเราคือผู้อภิบาลและผู้นำฆราวาสควรเป็นชุมพาบาลที่ดี ดูแลเอาใจใส่บุคคลที่พวกเขาได้รับมอบหมาย

ค. ปฏิบัติ
          1. “จงเป็นชุมพาบาลที่ดี” ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นคือ “ชุมพาบาล” ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. ผู้อำนวยการสภาภิบาล หัวหน้ากลุ่ม องค์กร หน่วยงาน สถาบัน ฯลฯ ต่างเป็นชุมพาบาลทั้งนั้น เราต้องเป็นชุมพาบาลที่ดีโดยแสดงความรักทุกคนที่อยู่ในความดุแลของเรา ภาวนาให้พวกเขา ให้เวลา และช่วยเหลือดูแลสวัสดิการทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ

          2. “จงเป็นแกะที่ดี” ในฐานะที่เป็นลูกวัด คุณพ่อเจ้าวัดต้องการให้ลูกวัดรับฟังและติดตามเสียงของท่านโดยผ่านบทเทศน์ ในการประชุม ในกลุ่มการแบ่งปันพระวาจา และในคำแนะนำของท่าน – ในการรับอาหารฝ่ายจิต เป็นต้นในพิธีมิสซาฯประจำวันอาทิตย์และศีลศักดิ์สิทธิ์ การฟื้นฟูจิตใจและการประกาศข่าวดี – ร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดโดยการให้คำแนะนำ ให้กำลัง วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรักเมื่อเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้อง – ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดและกลุ่มองค์กรจัดทำ

          3. “ให้เราภาวนาและส่งเสริมกระแสเรียก” การเป็นสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อเราจะได้มีชุมพาบาลที่ดีมากยิ่งขึ้น

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก