UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022

ก. ความสำคัญ
    1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา ได้แก่ “ศีลมหาสนิท” ในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตที่ทรงมอบให้ในวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ และ”พระแม่มารีย์” พระมารดาของพระองค์ในฐานที่ที่ทรงเป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

     2.วันสมโภชพระวรการและพระโลหิต (Corpus Christi) เป็นการเฉลิมฉลองการประทับที่ซ่อนเร้นอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักในฐานะที่ทรงเป็น “องค์เอ็มมานูเอล” หรือ “พระเจ้าประทับอยู่กับเรา” เพื่อขอบพระคุณร่วมกันของชุมชน (ส่วนรวม) สำหรับความรักที่พระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท

     3. การสมโภชนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นถึงความสำคัญและคุณค่าของ “การประทับอยู่จริง” เพื่อเราจะได้ชื่นชมยินดีและเข้ารับศีลมหาสนิทด้วยความสำนึกและได้รับประโยชน์จากการรับศีลมหาสนิทอย่างสมบูรณ์

     4.เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง เพราะว่า
4.1.พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้หลังจากที่ได้ทำอัศจรรย์เลี้ยงอาหารคน 5000 คน
4.2.พระเยซูเจ้าทรงจัดตั้งศีลมหาสนิทในระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
4.3.พระเยซูเจ้าทรงสั่งสานุศิษย์ให้กระทำเช่นเดียวกันนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์
4.4.”ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า”

       5.เราจะอธิบายเรื่อง “การประทับอยู่ของจริง” ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทโดย ใช้คำอธิบายจากปรัชญาของอริสโตเติ้ลในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ของสรรพสิ่ง” (transubstantiation) ซึ่งหมายความว่าเนื้อแท้ (substance)ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นได้เปลี่ยนเป็นพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพโดยผ่านทางองค์พระจิตเจ้า ในขณะที่รูปร่างภายนอก (accidents) เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเหมือนเดิม

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 14:18-20): นำเสนอบทบาทของเมลคีเซเดคกษัติรย์และประกาศกได้ถวายบูชาขอบพระคุณด้วยขนมปังและเหล้าองุ่นแก่พระเจ้าสำหรับการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย การกินดีอยู่ดีของลูกหลานอับราฮัมและแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปแบบล่วงหน้าของการเป็นกษัตริย์และประกาศกของพระเยซูเจ้า และยังเป็นเครื่องหมายของการขอบพระคุณสำหรับชัยชนะของพระเยซูเจ้าที่มีต่อบาปและความตาย

          2.บทอ่านที่สอง (1คร. 11:23-26): น.เปาโลได้เล่าเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในระหว่างการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับสานุศิษย์

          3.พระวรสาร (ลก. 9:11ข-17): น.ลูกาเล่ารเรื่องอัศจรรย์การเลี้ยงอาหารคนจำนวน 5000 คนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว โดยทางเทววิทยาแล้วการเลี้ยงอาหารนี้เป็นรูปแบบล่วงหน้าของศีลมหาสินท ของประทานจากพระเยซูเจ้า เพื่อเป็นอาหารฝ่ายจิตหล่อเลี้ยงความเชื่อศรัทธาของผู้เชื่อในพระองค์

         4.ศีลมหาสนิทเป็นทั้งศีลศักดิ์สิทธิ์และการถวายบูชา: พระเยซูเจ้าทรงจัดตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งศีลศักดิ์สิทธิ์และการถวายบูชา ในฐานะที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
4.1 ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระแก่เรา
4.2 ในฐานะอาหาร ช่วยบำรุงล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา
4.3 ในฐานะเครื่องบูชา การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทเป็นการกระทำซ้ำเหตุการณ์การพลีชีวิตเป็นบูชาบนไม้กางเขนที่เนินกัลวารีโอ และเสร็จสมบูรณ์ในการกลับฟื้นคืนชีพ
4.4 เราถวายการพลีชีวิตเป็นบูชาของพระเยซูแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาเพื่อยกโทษบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ค. ปฏิบัติ
          1. ให้เรา “สำนึกและศรัทธา” ในการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท โดยการเข้ารับศีลมหาสนิทด้วยความเคารพ ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการเตรียมตัวและจิตใจให้พร้อม และใช้เวลาเพื่อการโมทนาคุณ นมัสการพระองค์

          2.ให้เราเป็น “ประจักษ์พยาน” ถึงพระเยซูเจ้าและนำพระเยซูคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่นทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน เหมือนพระแม่มารีย์โดยอาศัยความรัก การให้อภัย ความสุภาพถ่อมตนและรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละ

           3.ให้เรา “มอบกายถวายชีวิต” ของเราเป็นเครื่องบูชาพร้อมกับพระเยซูเจ้า วอนขอการอภัยสำหรับบาปต่าง ๆ ของเรา แสดงความกตัญญูสำหรับพระพรต่าง ๆ ที่ได้รับ และเสนอวิงวอนความต้องการต่าง ๆ จากพระองค์ขณะที่รับศีลมหาสนิท

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก