UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"เตรียมพร้อมไว้เสมอ" ข้อคิดสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (C)
"เตรียมพร้อมไว้เสมอ"
ข้อคิดสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022

ก. ความสำคัญ
           1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้มั่นใจในความเชื่อต่อพระสัญญาของพระเจ้า และการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อการกลับไปพบกับพระองค์พระผู้สร้างและผู้ประทานรางวัลให้เราหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการเตรียมตัวรับความตายที่ดีที่สุดสำหรับเราคริสตชนทุกคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 18:6-9) อ้างอิงถึงความเชื่อที่เต็มเปี่ยมของบรรพบุรุษชาวฮีบรูในขณะที่ตกเป็นทาสของชาวยิยิปต์ก่อนที่จะพากันอพยพไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้ ความไว้วางใจในความเชื่อศรัทธาต่อพระสัญญาของพระเจ้าทำให้พวกเขามีความหวัง และด้วยความเชื่อและความหวังนี้เองที่ทำให้พวกเขาได้รับอิสรภาพ

           2. บทสดุดี (สดด. 33) เชิญเราให้แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในพระเจ้าและประกาศความเชื่อนั้นด้วยการไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์

           3. บทอ่านที่สอง (ฮบ. 11:1-2,8-12) นำมาจากบทสุดท้ายของบทจดหมายถึงชาวฮีบรู ผู้เขียนได้ให้คำจำกัดความเชื่อว่า “ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮบ. 11:1) เขาพยายามพิสูจน์ถึงผลของความเชื่อที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของพวกเขา เริ่มตั้งแต่ชีวิตของอับราฮัมที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ

           4. พระวรสาร (ลก. 12:32-48) พระเยซูเจ้าทรงท้าทายศิษย์ของพระองค์ให้ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะประทานชีวิตแห่งความสุขนิรันดร์ให้พวกเขาในพระอาณาจักรของพระองค์ แต่พวกเขาต้องเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ไม่มีใครได้คาดคิด ซึ่งอาจจะหมายถึงความตายหรือวันสิ้นโลกก็ได้ พระองค์ทรงสอนโดยเปรียบเทียบเรื่องของหัวขโมยที่จะมาลักทรัพย์สินของเราเมื่อไรก็ไม่รู้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเฝ้าระมัดระวัง ซึ่งก็คือเราจะต้องระมัดระวังตัวจากปีศาจที่จะมาขโมยพระหรรษทานหรือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไปด้วยการประจญล่อลองของพวกมัน นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงใช้เรื่องของหัวหน้าคนใช้ที่รอเจ้านายกลับมาบ้าน ซึ่งพระองค์อยากจะเตือนเราให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์โดยการนบนอบต่อพระบัญญัติแห่งรักของพระองค์ และมีความสุภาพถ่อมตนที่จะรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องอื่น ๆ

ค. ปฏิบัติ
           1. “เตรียมพร้อมเสมอ” เราทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่พระองค์จะทรงพิพากษาเรา ให้เราจดจำถ้อยคำว่าจากหนังสือวิวรณ์ที่ว่า “ดูเถิดเรากำลังยืนเคาะประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปกินอาหารร่วมกับเขา และเขาจะกินอาหารร่วมกับเรา” (วว. 3:20). เมื่อไม่มีใครรู้วันเวลาแห่งความตาย ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวให้ดีที่สุด

           2. “รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไว้” พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีชีวิตที่สนิทหรือใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เติบโตขึ้นอยู่เสมอ พระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้พูดคุยกับพระองค์บ่อย ๆ รับรู้พระประสงค์ของพระองค์ด้วยการอ่านและไตร่ตรองพระวาจาของพระองค์ วอนขอการทรงนำจากพระจิตเจ้า เติมพลังชีวิตด้วยศีลมหาสนิท รักษาบาดแผลฝ่ายจิตด้วยการรับศีลอภัยบาป และปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ด้วยการทำกิจเมตตา ให้ความช่วยเหลือผ้ที่มีความยากลำบาก หรือต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก