UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

"ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" ข่าวดีวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล
"ท่านจะเป็นพยานถึงเรา"
ข่าวดีวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022

ก.ความสำคัญ
          1.วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในปี ค.ศ.1926 ที่ทรงปรารถนาให้คริสตชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันแพร่ธรรมสากล โดยให้สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เป็นเจ้าภาพเชิญชวนให้คริสตชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ร่วมใจกัน “สวดภาวนา” และ “การถวายเงิน” เพื่องานแพร่ธรรมทั่วโลก

          2. เงินถวายที่ได้รับจากสัตบุรุษทั่วโลกจะได้รับการจัดสรรไปยังประเทศที่ยากจน หรือประเทศที่เพิ่งจัดตั้งพระศาสนจักรที่ได้ทำโครงการขอทุนมายังสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) กรุงโรม ซึ่งมีสมาชิกเป็นตัวแทนประเทศละ 1 คน (ประเทศไทยมีคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี เป็นผู้อำนวยการ) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาปีละ 1 ครั้งในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

          3. เงินถวายถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาเด็กยากจนมากกว่า 1,200 โรงเรียน คลินิกผู้ป่วยยากจนและคนใกล้ตาย 9,000 แห่ง การฝึกอบรมนักบวชชายหญิง 9,000 คน ที่พักและอาหารให้เด็กกำพร้า 10,000 คน สามเณรเล็ก กลาง ใหญ่ 30,000 คน นอกจากนั้นยังมี ยานพาหนะ จักรยาน มอเตอร์ไซค์ เพื่อการแพร่ธรรม บ้านพัก ศาลาพักศพ สำนักงานสังฆมณฑลที่จัดตั้งใหม่ ครูคำสอน สื่อสารมวลชน ฯลฯ สำหรับประเทศไทย ทุกสังฆมณฑลก็ได้รับการสนับสนุนเพื่องานแพร่ธรรมด้วยเช่นเดียวกัน

 

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 56:1,6-7) ประกาศกอิสยาห์ได้ทำหน้าที่นำสารของพระเจ้ามาประกาศให้ชาวอิสราเอลและคนต่างชาติได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรม เป็นต้นในเรื่องของการอธิษฐานภาวนา

           2.บทสดุดี (สดด. 67) บทเชิญชวนให้นานาชาติได้ มารู้จักและรับความรอดพ้นจากบาป

           3.บทอ่านที่สอง (กจ. 13:46-49) นักบุญเปาโลและบารนาบัสได้อธิบายสาเหตุที่ต้องออกไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ชาวยิวปฏิเสธที่จะยอมรับ และเพื่อสนองตอบพระบัญชาที่ให้สานุศิษย์นำความรอดไปจนสุดปลายแผ่นดิน

           4.พระวรสาร (มธ. 28:16-20) หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพระบัญชาที่ยิ่งใหญ่ให้เราทุกคน คือ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ...” ถ้อยคำนี้เป็นมรดกที่เราทุกคนจะต้องตอบรับ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

           5. สาส์นวันแพร่ธรรมสากลประจำปีนี้ (2022) พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญเราไตร่ตรองด้วยข้อความจากหนังสือกิจการอัครสาวก 1:8 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" พระองค์เตือนใจพวกเราว่า  “คริสตชนทุกคนได้รับการเรียกให้เป็นธรรมทูตและเป็นพยานถึงพระคริสต์และพระศาสนจักร  ชุมชนศิษย์พระคริสต์ไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากนำพระวรสารไปจนสุดแดนแผ่นดินโดยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ การประกาศข่าวดีเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระศาสนจักร..."

ค.ปฏิบัติ

         1. “ภาวนา” ให้เราอุทิศบุญกุศลจากมิสซาและคำภาวนาในวันนี้เพื่องานแพร่ธรรมทั้งในระดับวัดของเรา ประเทศของเราและ ทั่วโลก และก่อนนอนขอให้อุทิศการสวดวันทามารีย์ 1 บท เพื่องานแพร่ธรรมสากล
         2. “ถวายเงิน” ในพิธีมิสซา หรือ ใส่ซองพิเศษเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมโดยสังฆมณฆลจะได้รวบรวมส่งไปยังสันตะสำนัก
         3. “สมัครเข้าเป็นสมาชิกฆราวาสแพร่ธรรม” ในองค์กรใดองค์หนึ่งของวัดและสังฆมณฑล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก