UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

“ใจดี” ข่าวดีสัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา (C)
“ใจดี”
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022

ก.ความสำคัญ
          พระวาจาของพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้เน้นถึงความใจดี ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย และความเมตตา ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราคนบาป โดยหวังให้เรามนุษย์ตอบสนองด้วยความสำนึกผิดและการกลับใจเพื่อมีชีวิตใหม่

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 11:22-12:2) เตือนใจเราว่า พระเจ้านั้นนอกจากทรงยิ่งใหญ่และทรงสรรพานุภาพแล้ว พระองค์ยังทรงเต็มเปี่ยมด้วย “ความเมตตากรุณา” นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้า ผู้ทรงสร้างโลกจักรวาลด้วยพระทัยเมตตาแล้ว ยังทรงคอยเราคนบาปให้กลับใจใช้โทษบาป พระเจ้ายังทรงรักเราแม้ว่าเราจะไม่รักพระองค์ตอบแทน บทอ่านจึงเน้นถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างมา ความรักที่มองข้ามความบาปเพื่อให้เราจะได้มีเวลาสำนึกกลับใจใช้โทษบาป พระเจ้าทรงแสดงให้เราได้เห็นความรักแห่งการไถ่บาปด้วยพระเมตตาของพระองค์

         2. บทสดุดี (สดด. 145) บทสดุดีนี้ก็ได้บอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคน และทรงเห็นอกเห็นคนทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างมา

         3. บทอ่านที่สอง (2ธส. 1:11-2:2) นักบุญเปาโลให้กำลังใจชาวเธสะโลนิกาให้รักษาความเชื่อศรัทธาของคริสตชน ให้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระเจ้าโดยไม่ต้องรอการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ท่านแนะนำให้ดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดีทุก ๆ วัน ให้พระเจ้าเข้าทำงานในตัวของพวกเขาเพื่อให้ชีวิตและการทำงานของเขามีคุณค่าตามกระแสเรียกการเป็นคริสตชน

         4. พระวรสาร (ลก. 19:1-10) นำเสนอเรื่องการกลับใจของคนเห็นภาษี ชื่อ ศักเคียส บุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกให้กลับใจเป็นพิเศษ พระเยซูเจ้าทรงยอมรับศักเคียสอย่างที่เขาเป็น ทรงมองเห็นความต้องการที่จะได้รับความรอดพ้น และแสดงให้เห็นถึงพระหรรษทานด้วยการไปทานอาหารที่บ้านของเขา ให้โอกาสเขาได้กลับใจและใช้โทษบาป หันมามีชีวิตใหม่ เรื่องนี้ต้องการบอกเราว่าการกลับใจเป็นผลการได้รับความรัก การยอมรับ และพระหรรษทานที่พระเจ้าทรงมอบให้เราทุกคน

ค.ปฏิบัติ
         1. ยอมรับการเชื้อเชิญจากพระเจ้าให้ “เป็นทุกข์กลับใจ ใช้โทษบาป” เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป พระเยซูกำลังเชิญเราทุกคนให้พิจารณาตนเองให้กลับใจใหม่ อยาลืมว่าพระเจ้าทรงรักเราแม้เราจะน่ารังเกียจเพียงใด ทั้งความคิด วาจา กิจการ การขาดการภาวนา และบาปต่าง ๆ มากมาย

         2. “รักผู้อื่นเหมือนพระเยซูทรงรัก” พระองค์ทรงรักศักเคียสแม้เขาจะเป็นคนบาป ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ต้องยอมรับเด็ก ๆ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไร สามีและภรรยาก็ต้องรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไข

         3. “ใจดีกับทุกคน” เราได้รับการเรียกให้เป็นคนที่ใจดี มีเมตตาต่อทุกคน เหมือนศักเคียสหลังจากที่ได้กลับใจแล้ว เขากลับกลายเป็นคนใจดี แจกจ่ายเงินช่วยเหลือคนยากจน แทนการเห็นแก่ตัว เราสามารถใจดีทั้งด้านจิตใจและด้วยวัตถุสิ่งของ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก