UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดีวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (C)
"จงเตรียมพร้อม"
ข่าวดีวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022

ก. ความสำคัญ
         1. หัวใจของบทอ่านในวันนี้คือ “วันของพระเจ้า” หรือ “การเสด็จมาครั้งที่สอง” ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้า ในฐานะผู้พิพากษาในวันสุดท้ายของโลก บทอ่านเตือนเราเรื่องวันสุดท้ายของโลก ความตายของเราและการพิพากษาครั้งสุดท้าย

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (มลค. 3:19-20ก) ประกาศกมาลาคีทำนายล่วงหน้าถึงวันสุดท้ายของโลก ซึ่งคนดีจะได้รับรางวัล และคนชั่วจะโดนลงโทษในไฟนรก

           2. บทอ่านที่สอง (2ธส. 3:7-12) ในขณะที่ น.เปาโลหวังว่าพระเยซูเจ้าอาจจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของท่าน ท่านจึงเตือนชาวเธสะโลนิกา วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวรับเสด็จการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ ก็คือ การทำงานต่อไปและการทำหน้าที่ของตนเองด้วยความศรัทธา เหมือนอย่างที่ตัวท่านเองกำลังปฏิบัติอยู่

           3.พระวรสาร (ลก. 21:5-19) น.ลูกาเน้นความจริงว่าวันสุดท้ายของโลกไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่จะมีเครื่องหมายและลางบอกเหตุต่าง ๆ ให้เราได้เห็น ข่าวดีก็คือบุคคลที่ยังยึดมั่นรักษาความเชื่อศรัทธาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้จะได้รับความรอดพ้นหรือช่วยให้รอดและได้เข้าพระอาณาจักรของพระเจ้ามีความสุขนิรันดร์ การเสด็จมาครั้งที่สองเป็นเรื่องที่เราต้องเฉลิมฉลองเพราะว่าพระองค์จะนำเสนอถวายสิ่งสร้างทั้งมวลแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์ นี่เป็นเหตุผลให้เราภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณ ว่า “พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง” เพื่อให้กำลังใจชาวเธสะโลนิกาที่กำลังได้รับกับการเบียดเบียน นอกจากนั้น พระวรสารยังให้กำลังใจพวกเขาว่าแม้จะมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นมากมายแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเพื่อปกป้องพวกเขาเสมอ


ค.ปฏิบัติ

            1. “เตรียมพร้อม” เราต้องเตรียมเผชิญหน้ากับความตายและการพิพากษาทุกวัน โดยพยายามทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุก ๆ วัน ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และให้อภัยผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้ เราต้องเติมพลังจิตใจของเราทุกวันด้วยการหาเวลาภาวนาส่วนตัว โดยการอ่านพระคัมภีร์ การพิจารณามโนธรรมก่อนนอนและการภาวนาขอโทษพระเจ้าสำหรับความผิด

            2. “ไม่ยึดติด” เราต้องดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างตามความเชื่อของเราที่ว่า "บ้านของเรา" "วัดของเรา" แม้กระทั่ง "ชีวิตของเรา" เป็นของชั่วคราว ไม่จีรังยั่งยืน สิ้งที่สำคัญที่สุดคือการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เราจะต้องเผชิญ พระเจ้าไม่ได้พิพากษาตัดสินเราจากความสำเร็จทางโลก แต่จากความยึดมั่นในความเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อด้วยการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ เราต้องยืนหยัดต่อกระแสของโลกที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเจ้า การท้าทายจากสื่อสารสมัยใหม่ ความคิดสมัยใหม่ที่ให้ยึดติดกับสิ่งของของโลก

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก