UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ข่าวดีสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (C)
ข่าวดีสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (C)
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022

ก. ความสำคัญ
           1.วันอาทิตย์นี้เป็นวันสิ้นสุดปฏิทินปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านทั้งสามบรรยายถึงการครองราชย์ของพระคริสต์ผู้ได้รับชัยชนะในฐานะกษัตริย์แห่งเมืองสวรรค์ พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้ทรงประกาศการสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลโลก “Pax Christi in regno Christi” (สันติสุขของพระคริสต์ในรัชสมัยของพระคริสต์) ซึ่งหมายความว่าเรามีชีวิตในสันติสุขของพระคริสต์เมื่อเรายอมมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ทุก ๆ วัน เรายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่บาปและกษัตริย์ และยอมให้พระองค์ปกครองชีวิตของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (2ซมอ. 5:1-3) คัดมาจากหนังสือซามูแอลในตอนที่บรรยายถึงบทบาทของกษัตริย์ดาวิด (ซึ่งเป็นการบอกล่วงหน้าถึงพระเยซูเจ้าเอง) นั้นคือจะทรงเป็นผู้เลี้ยงดูอิสราเอล เป็นนายเหนืออิสราเอล

         2.บทอ่านที่สอง (คส. 1:12-20) น.เปาโลได้ประกาศข่าวดีแก่ชาวโคโลสีและพวกเราทุกคนด้วยว่า เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่จะได้รับมรดกศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือเราและนำเราเข้าอยู่ในพระอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ อยู่ภายใต้การปกครองอันมั่นคงของพระองค์

         3.พระวรสาร (ลก. 23:35-43) พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับโจรที่สำนึกผิดว่า “วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์ ซึ่งแสดงว่าพระอาณาจักรของพระองค์มิได้อยู่ในโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของของโลกนี้ แต่เป็นของสวรรค์ พระองค์ทรงเปิดเผยความจริงว่าอำนาจหรือพลังของโลกนี้ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตของพระองค์ การปกครองของพระเจ้าไมเหมือนกับการปกครองของโลก โดยได้แสดงให้เห็นชีวิตเมืองในสวรรค์จากชีวิตของพระเยซูเจ้าเอง


ค.ปฏิบัติ

           1.”มอบชีวิต” ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเรา เราเป็นประชากรของพระองค์ เรามีพระเยซูเป็นประมุขของเรา เรายึดถือคำสั่งสอนและพระบัญญัติเป็นเสมือนแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการตัดสินใจของเรา เราต้องไม่ออกห่างจากชีวิตของเรา เราต้องให้พระองค์อยู่ในหัวใจของเรา ความคิดของเราสติปัญญาของเรา และความประพฤติของเราในแต่ละวัน

           2.”รับใช้พระองค์” เราจะต้องดำเนินชีวิตเป็นประชากรที่ดีของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าเรามาเพื่อรับใช้ผู้อื่น มิใช้มาเพื่อให้ผู้อื่นมารับใช้พระองค์ พระองค์ทรงล้างเท้าอัครสาวกเป็นแบบอย่างของการรับใช้ ดังนั้นเราจึงต้องเจริญรอยตามพระองค์ด้วยการรับใช้ช่วยเหลือทุกคนเป็นต้นคนยากไร้ คนที่ลำบากขัดสน คนที่ไร้ที่พึ่ง คนชายขอบของสังคม

           3.”ช่วยกันขยายความรัก” เรายอมรับพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งความรักของเรา บัญญัติหรือกฎหมายของกษัตริย์พระองค์นี้คือความรัก ความเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น ขอให้เราช่วยกันขยายอาณาจักรแห่งความรักนี้ให้กว้างออกไปยังหัวใจของทุกคน และนี่แหละสันติสุขจะเกิดขึ้นกับสากลจักรวาลอย่างแท้จริง

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก