UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022

ก. ความสำคัญ
          1.ในสัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้ เป็นวันที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี (อาภรณ์พระสงฆ์เป็นสีชมพูกุหลาบ จุดเทียนสีชมพู) พระเยซูเจ้าต้องการสอนเราว่า เราต้องชื่นชมยินดีที่พระผู้ไถ่เสด็จมามาช่วยเรา และเราก็ควรทำให้ผู้อื่นยินดีด้วยเช่นกัน โดยเราคริสตชนต้องทำความดีที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน จับต้องได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการอภิปรายโต้เถียงลงรายละเอียดถึงปัญหาความยากจนของโลกหรือเรื่องการก่อการร้ายในระดับต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นจริงก็ตาม

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

           1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 35:1-6ก,10) ประกาศกทำนายว่าพระผู้ไถ่จะนำความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์ อาหารการกิน คนเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รับบำบัดรักษา คนที่ท้อแท้หมดกำลังใจจะมีกำลังใจ ทุกคนจะมีแต่ความชื่นชมยินดี

           2.บทอ่านที่สอง (ยก. 5:7-10) น.เปาโลสอนให้เราทำความดีด้วยความพากเพียร เข้มแข็ง อดทนในความยากลำบากต่าง ๆ โดยให้ดูแบบอย่างของบรรดาประกาศก ที่ทำเพื่อพระเจ้า

           3.พระวรสาร (มธ. 11:2-11) น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างขณะที่อยู่ในคุกได้ให้ศิษย์ไปถามพระเยซูเจ้าว่าท่านเป็นพระผู้ไถ่หรือต้องรอใครอีก พระเยซูไม่ได้ตอบตรง ๆ ว่าใช่หรือไม่ แต่ให้ศิษย์กลับไปบอกอาจารย์ของพวกเขาว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น คนตาบอดกลับแลเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจนได้รับข่าวดี (มธ. 11:4-5) เหล่านี้เป็นเครื่องหมายภายนอกที่ประชาชนแลเห็นได้และรับรู้ได้ว่านี่แหละคือพระผู้ไถ่แท้จริง ชีวิตของพระเยซูทำให้การทำนายเรื่องพระผู้ไถ่ในบทอ่านที่หนึ่งเป็นจริง พันธกิจของพระเยซูเจ้าไม่ได้มาจัดตั้งอาณาจักรใหม่ที่เต็มไปด้วยอำนาจทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ แต่ทรงเป็นตามที่ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เดินทางไปประกาศทั่วไปว่าพระผู้ไถ่จะเสด็จมาให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม ประชาชนถามว่าจะต้องเตรียมตัวอย่าง น.ยอห์นตอบว่า ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน ใครที่มีตำแหน่งหน้าที่ก็อย่าใช้ตำแหน่งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือ ขู่กรรโชกคนอื่น พูดในแง่หนึ่งนั้นคือการแสดงความเชื่อและความรักด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม ความเชื่ออย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องบังเกิดผลจากการกระทำจริงด้วย

    
ค.ปฏิบัติ
           1. “เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่แท้จริง” จากคำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ในบทอ่านที่หนึ่ง ได้สำเร็จลงในชีวิตจริงของพระเยซูเจ้า คนตาบอดแลเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนใบ้พูดได้ คนตายคืนชีพ ฯลฯ

           2. สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในแคว้นกาลิลี “พระองค์ยังทรงกระทำในปัจจุบัน” ถ้าเราตาบอดต่อความจริงเรื่องพระเจ้า ต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น เมื่อเราวอนขอพระองค์ พระองค์จะทรงเปิดตาของเขาให้รู้ความจริง ถ้าเราเป็นง่อยในความรู้สึกว่าจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างไร พระองค์จะประทานพละกำลังให้เรา ถ้าเราทนทุกข์เพราะโรคเรื้อนของบาป พระองค์จะทรงชำระเราให้สะอาดถ้าเราสวดภาวนา สำหรับเราที่ตายต่อเสียงของพระเจ้าและมโนธรรม เราจะได้รับฟัง ถ้าเราไม่รู้สึกรักพระเจ้าเลย พระเจ้าจะให้ชีวิตใหม่แก่เรา

           3. “ใส่ใจผู้อื่น” เทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นช่วงเวลารอคอยการเสด็จมาขอพระผู้ไถ่ สิ่งที่เราจะต้องกระทำเพื่อเตรียมตัวรับเสด็จก็คือ การให้ความใส่ใจกับบรรดาคนยากจน คนที่หมดกำลังใจ คนที่สิ้นหวัง ให้เรามองเห็นความต้องการของผู้อื่น ฟังเสียงของผู้ที่เดือนร้อน ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนที่กำลังเดือนร้อน ห่วงใยและเห็นอกเห็นใจครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป โทรศัพท์และไปเยี่ยมที่เจ็บป่วย ช่วยเหลือผู้ที่เดินเหินลำบาก หายาดีช่วยคนที่ไม่มีเงินซื้อยาได้ ฯลฯ กิจการเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรากระทำด้วยความรัก นี่แหละเป็นการเตรียมต้อนรับพระผู้ไถ่อย่างแท้จริง
 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก