UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวดีสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (A)
ข่าวดีสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (A)
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023

ก. ความสำคัญ
           1.วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ซึ่งหมายความว่า พระคริสตเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ให้สาธารณชนได้พบเห็นหรือรู้จัก (appearance หรือ manifestation) เหตุการณ์การแสดงองค์ว่าทรงเป็นองค์พระเจ้านั้นมีหลายเหตุการณ์ด้วยกัน เริ่มจากการที่บรรดาทูตสวรรค์แจ้งให้บรรดาคนเลี้ยงแกะทราบว่าพระผู้ไถ่เสด็จมาแล้ว

           ในพระศาสนจักรตะวันตก สมโภชพระคริสตแสดงองค์แก่คนต่างชาติโดยมีโหราจารย์สามท่านเป็นตัวแทนมาเฝ้าและถวายของขวัญ ในขณะที่พระศาสนจักรตะวันออกสมโภชกันในวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างโดยพระบิดาและพระจิตเจ้าทรงให้การรับรองต่อหน้าประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า จากนั้นในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธ พระเยซูเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่เสด็จมาตามพันธสัญญา และเหตุการณ์งานเลี้ยงสมรสที่เมืองคานาพระเยซูทรงแสดงองค์โดยการทำอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ

            2. วันสมโภชนี้เองพระศาสนจักรได้กำหนดให้เป็น "วันยุวธรรมสากล" โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เราคริสตชนทุกคนให้ความสำคัญกับวัยเด็กและส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นแสงสว่างเหมือนดวงดาว เพื่อนำเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ มารู้จักพระเยซูเจ้าได้ภายใต้คำขวัญว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”

 ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 60:1-6) นำเสนอคำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ที่บอกล่วงหน้าว่านานาชาติจะเดินทางมาหาแสงสว่าง จะมีกษัตริย์จากต่างแดนนำของขวัญมานมัสการพระผู้ไถ่ที่ทรงบังเกิดมา และเหตุการณ์นี้เป็นจริงในการบังเกิดมาของพระเยซูที่เราจะได้รับในพระวรสาร

           2.บทอ่านที่สอง (อฟ. 3:2-3ก, 5-6) นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเอเฟซัสเผยแสดงแผนการลับของพระเจ้าที่ชัดเจนว่า “พระเจ้าทรงเปิดเผย...คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพันธสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี”

           3. พระวรสาร (มธ. 2:1-12) พระวรสารเตือนเราว่าถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้โหราจารย์ คนต่างชาติต่างศาสนามายอมรับนับถือพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิว เราก็ควรรู้ว่าไม่มีอะไรจะมาแบ่งแยกเราหรือใครจากพระเจ้าได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนบาปสักเพียงใดก็ตาม ข้อน่าสังเกตคือมีปฏิกิริยาจากบุคคลสามประเภทที่เกิดขึ้นจากการแสดงองค์ของพระเยซูเจ้า กลุ่มแรกมีกษัตริย์เฮโรดผู้ที่พยายามกำจัดพระองค์ กลุ่มที่สองนำโดยพระสงฆ์และอาจารย์พระคัมภีร์ที่เมินเฉย และกลุ่มที่สามนำโดยบรรดาคนเลี้ยงแกะและโหราจารย์ที่มานมัสการพระองค์

    
ค.ปฏิบัติ
“ให้เราแน่ใจว่าเราเป็นบุคคลประเภทที่สาม” เราจะแน่ใจโดย
         1. “ร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์” ถวายทองคำคือมาด้วยความรัก ถวายมดยอบเครื่องหอมคือมาด้วยความสุภาพถ่อมตน และถวายกำยานคือให้คำภาวนาเป็นดุจควันที่ล่องลอยสู่พระเจ้า

         2. “กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตใหม่” เหมือนโหราจารย์เลือกเดินทางในเส้นทางใหม่เพื่อกลับบ้าน ขอให้เราเลือกทางที่ดีกว่า ละทิ้งความคิด กิจการ การกระทำที่ไม่ถูกต้อง 

         3. เป็นดุจ “ดวงดาว” ที่นำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้า โดยการเป็นมิตรกับทุกคน ทำดีให้เป็นแบบอย่าง บอกเล่าความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า บอกเล่าสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้ และเชิญชวนคนมาเรียนรู้จักพระเยซูเจ้า

         4. “ให้ความสำคัญเด็ก ๆ” ส่งเสริมเด็ก ๆ ให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดให้มากขึ้นตามความสามารถของพวกเขา เช่น การช่วยมิสซา การขับร้อง การทำกิจเมตตา ฯลฯ
 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก