Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02977558
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
539
974
6400
15419
38900
2977558
Your IP: 34.200.222.93
2020-08-15 12:33

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
ก. ความสำคัญ
        1. การรับพิธีล้างจาก น.ยอห์นเป็นเหตุการณ์สำคัญมากในชีวิตของพระเยซูเจ้า ประการแรก “เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราที่เป็นคนบาป” ไม่ทรงรังเกียจคนบาป แม้พระองค์จะไม่ทรงมีบาป(เหมือน น,เทเรซาแห่งกัลกัตตาอยู่กับคนยากจนเพื่อช่วยคนยากจน) ประการที่สอง “เป็นช่วงเวลาที่สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์และพันธกิจของพระองค์”

คือพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพันธกิจของพระองค์คือการเทศนาข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าและการไถ่กู้ชาวอิสราเอลและพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากบาปประการที่สาม “เป็นช่วงเวลาแห่งการรับมอบพลังอำนาจในการทำพันธกิจ” โดยพระจิตเจ้าได้เสด็จมาประทับกับพระองค์เพื่อมอบอำนาจในการเทศน์สอนและการบำบัดรักษา และประการที่สี่ “เป็นช่างเวลาแห่งการตัดสินใจเพื่อเริ่มพันธกิจสาธารณะ” หลังจากได้รับการรับรองจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ว่าทรงเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
     1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย42:1-5,9-11): ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวให้กำลังใจชาวอิสราเอลว่าพระผู้ไถ่ที่พวกเขารอคอยใกล้จะเสด็จมาแล้ว ความบาปผิดต่างๆจะได้รับการลบล้างให้สิ้นไป ทรงรักพวกเขาเหมือนคนเลี้ยงแกะที่รวบรวมและอุ้มลูกแกะในอ้อมกอด
    2. บทสดุดี (สดด29): เป็นบทขับร้องยืนยันถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ดังก้องเหนือน่านน้ำ
    3. บทอ่านที่สอง (ทต2:11-14, 3:4-7): น.เปาโลได้กล่าวถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทรงไถ่บาป ชำระเราให้บริสุทธิ์โดยการยอมรับทนทรมานและความตายบนไม้กางเขน ต่อมาพระองค์ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ได้รับการเกิดใหม่และการฟื้นฟูโดยพระจิต
    4. พระวรสาร (ลก 3:15-16, 21-22) :น.ลูกาเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และได้รับการรับรองจากพระบิดาด้วยพระสุรเสียงจากเบื้องบนว่าพระเยซูเจ้าว่าเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์และรับพลังในการเทศนาและการบำบัดรักษาจากพระจิตโดยเสด็จมาในสัญลักษณ์ที่เป็นดุจนกพิราบ

ค. ปฏิบัติ    
     1. “การรับพิธีล้างของพระเยซูเตือนเราให้คิดถึงเอกลักษณ์ของเราเอง”ว่าเราเป็นใคร และเป็นคนของใคร โดยศีลล้างบาปเราได้กลับกลายเป็นบุตรชาย/บุตรหญิงของพระเจ้า เป็นพี่น้องของพระเยซู เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรเป็นทายาทแห่งเมืองสวรรค์ และเป็นวิหารของพระจิต
     2. “การรับพิธีล้างของพระเยซูเตือนเราให้คิดถึงบทบาทหน้าที่ของเรา”
         (1)   ประสบการณ์ถึงการประทับของพระเจ้าในตัวของเรา สำนึกตนถึงศักดิ์ศรีของเราในการเป็นบุตรของพระเจ้าและชื่นชมที่พระเจ้าประทับอยู่ในตัวของผู้อื่นด้วย ซึ่งเราจะต้องแสดงออกด้วยการเคารพ รัก และช่วยเหลือทุกคนด้วยใจสุภาพ
         (2) ดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยความคิด วาจา และกิจการของเรา
         (3) “ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่โปร่งใสและศักดิ์สิทธิ์” เคารพร่างกายของตนเองในฐานะที่เป็นวิหารของพระจิตและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และสมาชิกของพระศาสนจักร
 โดยการรักษาร่างกายให้บริสุทธิ์ ดูแลสุขภาพให้ดี พอใจในร่างกายของตนเอง ไม่อิจฉาคนอื่น ไม่เกียจร่างกายของตนเองไมทรมานหรือฟุ้งเฟื้อตนเอง
        (4) “ยอมรับประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีของชีวิต” ว่าเป็นของขวัญจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ เพื่อทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์
        (5) “ดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า” ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว โดยการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การไปร่วมมิสซา และการรับศีลอภัยบาปเป็นประจำ
     3.“ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เราได้รับจากศีลล้างบาป” และฟื้นฟูคำสัญญาศีลล้างบาป และประกาศข่าวดี(เผยแผ่ธรรม) โดยการดำเนินชีวิตที่โปร่งใส ความรัก ความเมตตา การช่วยเหลือ และการให้อภัย

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์