UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

    ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นดัง “ประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเชิญผู้คนมามีประสบการณ์และพบกับความหมายชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง ผ่านทางความเชื่อ เครื่องหมาย ท่าทาง สิ่งของ คำกล่าว รูปภาพ เสียง บุคคล หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น การเทน้ำล้างบาป การปกมือ การเจิม ศาสนบริกรน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ผ้าขาว เป็นต้น

    ในพระคัมภีร์ไม่มีบันทึกและพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้สอนเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แบบชัดเจน แต่พระศาสนจักรได้ใช้พระคัมภีร์ รวมถึงธรรมประเพณีของชนอิสราเอล จักรวรรดิโรมัน และกลุ่มคริสตชนในสมัยแรก ๆ เพื่ออธิบาย ขยายความพัฒนาคำสอนและพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ

    สมัยปิตาจารย์ (ศต.2-6) ได้พัฒนาพิธีกรรมเกี่ยวกับศีลล้างบาปและพิธีบิปังโดยอาศัยพื้นฐานในพระคัมภีร์และพิธีกรรมของชนต่างศาสนา  ในช่วงของนักบุญออกัสติน แม้จะมีปัญหากับพวกที่ปฏิเสธและสอนผิดความเชื่อคาทอลิก แต่เป็นโอกาสได้พัฒนาคำสอนของศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ นำพระหรรษทานและตราประทับนิรันดร ในสมัยกลาง(ศต.7-12) แม้จะมีการแยกกันระหว่างพระศาสนจักรทางตะวันออก (ออธอดอกซ์)และตะวันตก (โรมันคาทอลิก) แต่การประกอบพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆเริ่มเป็นรูปแบบมากขึ้นและนักบุญโทมัส อะไควนัส ได้สรุปศีลศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์มีสัมพันธภาพกับหรรษทานของพระเจ้า

    ปลายยุคกลางพระสงฆ์นักบวชหลายกลุ่มสอนผิดเพี้ยนและหาประโยชน์จากความเชื่อของสัตบุรุษ โดยเฉพาะเรื่องพระคุณการุณย์ ไฟชำระ ฯลฯ จนถูกท้าทายจากพวกปฏิรูปโดยการนำของมาร์ตินลูเธอร์ เรื่อยมา (ศต.12-16) จนทำให้พระศาสนจักรต้องทบทวนตนเองและเริ่มทำการปฏิรูปภายใน โดยกลับไปสู่รากฐานแท้ นั่นคือ พระคัมภีร์และธรรมประเพณีเดิมของพระศาสนจักร สังคายนาสำคัญแห่งเมืองเตรนท์ได้ประกาศจำนวนศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิกว่ามีทั้งหมด 7 ประการ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับความรอด หล่อเลี้ยงความเชื่อ เป็นตราประทับฝ่ายวิญญาณ และนำพระหรรษทานให้กับผู้รับแต่ละคนโดยเฉพาะ หลังจากสังคายนาเมืองเตรนท์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ จนถึงสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (ศต.20) จึงเกิดการปฏิรูปใหญ่ในหลายเรื่องรวมถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการเข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation) เช่น อนุญาตให้ถวายมิสซาเป็นภาษาท้องถิ่นได้จากเดิมที่เป็นภาษาลาตินเท่านั้น อีกทั้งมีการแปลบทพิธีกรรม บทสวด บทเพลงเป็นภาษาของแต่ละชาติ เป็นต้น


   เทววิทยาเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์สรุปได้ว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นภารกิจเชิงสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร เครื่องหมายแห่งพระหรรษทาน ที่นำเราพบกับพระคริสตเจ้าผ่านทางพิธีกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงเราสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชน และพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นบ่อเกิดและจุดศูนย์รวมของศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งอาจสรุปให้ชัดเจนได้ดังนี้

ศีลศักดิ์สิทธิ์    พระเยซูคริสตเจ้า        ผลและภารกิจของศีลศักดิ์สิทธิ์
ศีลล้างบาป     ผู้ลบล้างบาป                    ความเชื่อ (Faith)
ศีลกำลัง         ผู้ประทานพละกำลัง          ความเพียรทน (Perseverance)
ศีลมหาสนิท    ผู้ประทับอยู่อย่างแท้จริง     การอุทิศตน (Self-giving)
ศีลอภัยบาป     ผู้นำการคืนดี                   การสำนึกผิด (Penitence)
ศีลเจิมผู้ป่วย    ผู้เยียวยา                        ความบริบูรณ์ (Wholeness)
ศีลบรรพชา      ผู้เป็นสงฆ์สูงสุด               การรับใช้ (Service)
ศีลสมรส         ผู้เป็นองค์ความรัก             ความรัก (Love)

    ศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการ จึงมีพระหรรษทานและภารกิจเฉพาะ ซึ่งจะช่วยนำคริสตชนสู่ความสมบูรณ์และความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีองค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง และมีพระศาสนจักรทรงเป็นเครื่องมือและศาสนบริกรของพระองค์

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เปลี่ยนชีวิต"ข่าวดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 ก.ความสำคัญ สัปดาห์ที่...
"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ก.ความสำคัญ...
"กษัตริย์แห่งความรัก" ข่าวดี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล(B)วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ