UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

    บางคนอาจมองว่าเสียงทางโทรศัพท์นั้น ไม่ใช่เสียงของมนุษย์โดยตรง แต่เป็นเสียงที่ดัดแปลงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ และการปรากฏกายของฝ่ายหนึ่งนั้นขาดหายไป ดังนี้ การรับศีลอภัยบาปและการรับการอภัยบาปผ่านทางโทรศัพท์อาจะเป็นโมฆะได้ เนื่องจากศีลอภัยบาปนั้น ควรต้องกระทำกันระหว่างบุคคลต่อบุคคล ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ และต้องปรากฏกายอยู่ในที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต การรับศีลอภัยบาปและการรับการอภัยบาปกับพระสงฆ์ผ่านทางโทรศัพท์อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องกระทำแบบ “ภายใต้เงื่อนไข” (การรับศีลอภัยบาปภายใต้เงื่อนไข หมายความว่า หากรับศีลอภัยบาปและรับการยกบาปจากพระสงฆ์ไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่หรือรอดตาย จะต้องรีบไปขอรับศีลอภัยบาปใหม่แบบวิธีปกติกับพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง)

    นอกจากนี้ พระสงฆ์หลายคนให้ข้อสังเกตว่า ตามปกติการรับศีลอภัยบาปผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ก็ตามไม่ควรจะกระทำ เนื่องจากเราไม่อาจรู้ได้จัดเจนว่าผู้ที่มาขอรับศีลอภัยบาปทางโทรศัพท์นั้นเป็นใคร แล้วจะมีการบันทึกเสียงสนทนาไว้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดต่อการรักษาความลับในที่สารภาพบาป ซึ่งจะมีโทษหนักสำหรับพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปเองด้วย (ถึงขั้นถูกขับออกจากพระศาสนจักร)

    วิทยาการและความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร มีทั้งคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงมีโทษและพิษภัยในหลากหลายแง่มุมด้วยเช่นเดียวกัน จึงต้องรู้จักใช้อย่างมีวิจารณาญาณ อย่างรอบคอบ และมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ


  (จากคอลัมน์ คำถามชวนคิดด้านศีลธรรมและศาสนาในยุคปัจจุบัน สารสังฆมณฑลราชบุรี ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2018 )
***** คำถามชวนคิดด้านศีลธรรมและศาสนาในยุคปัจจุบัน ตอนที่ 1 โดย บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด ผู้แปลสรุป จากหนังสือ Modern Moral Problems: Trustworthy Answers to Your Tough Questions เขียนโดย Msgr. William B. Smith (2012)

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ในสัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี
ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022 เวลา 22.55 น. ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี สิริอายุ...
ฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร่วมด้วยคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเทพรัตน์...
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง...
ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 📸...
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน...
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ วันพฤหัสบดีที่...
การฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2022 ณ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์(มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ...
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022
ที่ สร.152/2022สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" (กจ. 1:8)
ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม
ที่ สร.151/2022เรื่อง ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก