UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการฯ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่ออัตติลิโอ เด บัสติสตี สังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณพ่อเฟอร์มิน  รีอาโน สังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเสกสรร สมศรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี สังฆมณฑลนครราชสีมา คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ คณะธรรมทูตไทย คุณจตุพล แก้วมีศรี สังฆมณฑลจันทบุรี คุณเชษฐ์สุดา กิจเต่ง สังฆมณฑลราชบุรี คุณสุชาดา จิตรบรรจง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และคุณประภา วีระศิลป์ เลขานุการ

 

                     งานโดยภาพรวมแต่ละสังฆมณฑล ประกอบด้วย การปลุกจิตสำนึกให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานแพร่ธรรมโดยการประชาสัมพันธ์ให้กับคณะสงฆ์ในโอกาสเข้าเงียบประจำเดือน การจัดวันแพร่ธรรมสากลในเดือนตุลาคม การจัดงานยุวธรรมทูต การภาวนาเพื่อการแพร่ธรรมทูตทั้งสำหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆในอาเซียน  การจัดทำโปสเตอร์และสาสน์วันแพร่ธรรมสากลของพระสันตะปาปา การรณรงค์เพื่อการถวายเงินในวันแพร่ธรรมสากลและวันยุวธรรมทูตสากล การจัดการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวดี(PMG) หรือฆราวาสแพร่ธรรม การส่งเสริมและร่วมงานด้านศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสจักรสัมพันธ์ การจัดอบรมจิตตามรมณ์ธรรมทูตให้กับพระสงฆ์นักบวช (PRMP) การผลิตสื่อเพื่องานประกาศข่าวดี เช่น บัตรพระวาจา การจัดส่งพระวาจาทาง Line จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน การออกไปสอนคำสอนในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลและสถานสงเคราะห์คนพิการ การประสานงานกับฝ่ายการศึกษา ฝ่ายอภิบาล ฝ่ายสังคม และสื่อสารมวลชนในงานการประกาศข่าวดี  การจัดค่ายแสวงหา การจัดสัมมนาครูคาทอลิกในโรงเรียนรัฐบาล การปลุกจิตสำนึกงานแพร่ธรรมให้กับบรรดาสามเณร การจัดงานแห่ดาวในวันฉลองคริสต์มาส การสร้างหน่วยงานแพร่ธรรมเคลื่อนที่ (Mobile team) การทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเรื่องเงินรณรงค์เงินต่างๆของ PMS ให้มีความเข้าใจ และร่วมมือกัน ผลิตเพลงแพร่ธรรมภาษาอีสาน ร่วมมือกับฝ่ายสื่อมวลชน (SIGNIS) ในการเผยแพร่ข่าวดี ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ ดูแลธรรมทูตชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในสังฆมณฑล จัดการอบรมผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต อบจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) การสอนคำสอนตามบ้านโดยติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัด และเป็นการสอนคำสอนที่เน้นศาสนสัมพันธ์ ติดตามคริสตชนที่อยู่ห่างไกลจากวัด  

 

                     งานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตคือการรับผิดชอบงานแพร่ธรรมหรืองานการประกาศข่าวดีให้เป็นไปตามนโยบายของสภาพระสังฆราช โดยร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ส่งเสริม ประสานงาน มอบหมาย ติดตาม และประเมินผลงานธรรมทูตโดยจัดให้มีการประชุมในระดับชาติ ปีละ 2 ครั้ง

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก