UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พันธกิจนี้ไม่สมควรที่จะคิดว่าเป็นเสมือนข้อกำหนดหรือข้อคำสั่ง แต่เราต้องถือว่าเป็นพระพรที่เราได้รับ เป็นพระพรที่เกิดขึ้นเกินเลยจินตนาการและการทุ่มเทของเรา ที่จริงแล้วเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองที่ทรงเชื้อเชิญเราให้เข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์และทรงมอบหมายให้เราทำการประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบ นี้เป็นพระพรและความไว้วางใจและเชื่อมั่นที่พระองค์มอบให้แก่เรา และด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็เพียงการตอบรับพันธกิจนี้ด้วยความใจกว้างและด้วยความชื่นชมยินดี
               ดังนั้นเราอาจจะถามว่าแล้วเราจะตอบรับพระพรนี้ได้อย่างไร เราจะทำงานที่ได้รับคำสั่งมานี้ได้อย่างไร เราจำเป็นต้องมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทกับพระเยซูเจ้าจนกระทั่งทำให้เราไม่ได้ทำการประกาศตัวเองแต่ประกาศพระเยซูเจ้า และเราจะได้ไม่ทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าด้อยค่าลงหรือจัดให้งานการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือความต้องการของเราส่วนตัว พระอาณาจักรของพระเจ้าคือชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองซึ่งเสด็จลงมาประทับอยู่กับเรา เพื่อให้พระเจ้าเข้าปกครองจิตใจของเรา และเพื่อการปกครองของพระเจ้าก็ไม่ใช่อะไรอื่นนั้นคือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรักต่อเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเราอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม “ถ้าผู้ใดพูดว่า ‘ฉันรักพระเจ้า’ แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ เพราะผู้ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้ ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้” (1ยน.4:20) นี้แหละเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงเข้าหาคนยากจนและคนที่อยู่ชายขอบของสังคม ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนดีกว่าคนอื่นๆแต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับให้เข้าอยู่ร่วมหรือให้เข้าอยู่กับกลุ่มบุคคลในสังคมที่ถือว่าตนเองเป็นคนดี บริสุทธิ์ และยุติธรรม เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติตนของพระเยซูเจ้าที่ไม่เกรงกลัวต่อคำครหาใดๆในการที่พระองค์ทรงปฏิบัติตนกับบรรดาบุคคลที่สังคมถือว่าต่ำต้อย เช่น ทรงรับอาหารกับคนบาป รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเพื่อนกับบุคคลที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นบุคคลเหล่านี้ซึ่งกฎหมายขีดเส้นให้อยู่นอกสังคม พระองค์ไม่ได้ทรงทำลายโครงสร้างของศาสนาดั่งเดิมที่กดขี่พวกเขาเหล่านั้น แต่ทรงประกาศเรื่องพระบิดาให้กับพวกเขาได้ทราบ ทรงประกาศพระผู้ทรงเป็นบิดา พระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา เพราะพวกเขาคือบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้า เป็นการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า(มธ.5:1-12) ซึ่งเป็นชุดของทัศคติใหม่และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า


ข้อพิจารณา
             พระเยซูเจ้าทรงยืนยันถึงชุดของทัศนคติใหม่และการปฏิบัติต่อผู้อื่นที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแตกต่างไปจากชุดของทัศคติเดิมของกลุ่มบุคคลที่ถือว่าตนเองเป็นคนดี และถือว่าคนอื่นๆเป็นคนนอกสายตา
            1. สำหรับตัวของท่านแล้ว ใครเป็นบุคคลที่ท่านละเลยหรือมองข้ามไป และใครที่พระศาสนจักรไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร
            2. ทัศนคติใหม่ที่ท่านควรมีต่อบุคคลต่างๆในสังคมปัจจุบันคืออะไร
            3. ท่านจะทำอะไรบ้างเพื่อร่วมมือกับพระเจ้าในการสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในพระศาสนจักรและในสังคมที่ท่านอาศัยอยู่
(โดยคุณพ่อTimothy Lehane B svd, Secretary General Propagation of the Faith)
……………………………………………………………………
พระวรสาร มธ 5:1-12  ความสุขแท้จริง
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข  เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”
            “ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก  เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน”

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก