UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

             พระศาสนจักรจึงมีหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า  “กล่าวคือ พระศาสนจักรจะต้องทำการประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคน จะต้องสร้างมนุษย์ใหม่ในพระคริสตเจ้าโดยอาศัยศีลล้างบาป และสอนเขาเหล่านั้นให้เจริญชีวิตอย่างเป็นผู้ที่ตระหนักดีว่าตนคือบุตรของพระเจ้า(โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 7)

              เพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจแห่งการไถ่กู้(ของพระเยซูเจ้า) ก่อนอื่นหมดพระศาสนจักรใช้วิถีทางที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบไว้ให้ นอกจากนั้นพระศาสนจักรยังใช้วิถีทางอื่นๆอีก ซึ่งในต่างกาลเวลาและต่างวัฒนธรรมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคคลทั้งครบ(โรงเรียนฯ ข้อ 8)

              “โรงเรียนคาทอลิก” เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแห่งพันธกิจการไถ่กู้ของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ
พระศาสนจักรทำหน้าที่ของตนโดยการสนับสนุนบรรดาบุตรของตนให้มีความตื่นตัวและตระหนักอย่างเต็มที่ถึงการเกิดใหม่ของพวกเขาสู่ชีวิตใหม่ เมื่อใดที่ข่าวดีของพระคริสตเจ้าหยั่งรากลึกลงไปในสติปัญญาและชีวิตของสัตบุรุษ เมื่อนั้นแหละโรงเรียนคาทอลิกจึงพบคำจำกัดความของตน....(โรงเรียนฯ ข้อ 9)

           2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมมนุษย์(The School as a Centre of Human Formation)
              พันธกิจพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก คือ เป็นสถานที่สำหรับการอบรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ “เป็นการพัฒนาคนจากภายใน ปลดปล่อยนักเรียนให้เป็นอิสระจากเงื่อนไขต่างๆที่กีดขวางพวกเขามิให้บรรลุถึงการเป็นบุคคลที่สมบูรณ์”(โรงเรียนฯ ข้อ 29)

              โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นโรงเรียนเพื่อการอบรมอย่างแท้จริง..โรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบ และรู้จักควบคุมตนเองจากภายใน รวมถึงให้สามารถที่จะเลือกได้อย่างเสรีแต่สอดคล้องกับมโนธรรมของตน(โรงเรียนฯ ข้อ 31)

              โรงเรียนคาทอลิกมีหน้าที่เฉพาะที่จะต้องอบรมนักเรียนตามหลักคริสตธรรมอย่างครบสมบูรณ์และงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับทุกวันนี้เพราะเหตุแห่งความบกพร่องในครอบครัวและสังคม(โรงเรียนฯ 45)

              อาศัยการอบรมพระคริสตธรรม โรงเรียนช่วยสร้างมโนธรรมให้นักเรียนในฤทธิ์กุศลแห่งความรัก ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจิตตารมณ์ของการมอบชีวิตตนเองที่เปลี่ยนผู้มีคุณธรรมให้เป็นคนของพระคริสตเจ้า(โรงเรียนฯ ข้อ 47)

             โรงเรียนคาทอลิกจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและแรงบันดาลใจอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต นั้นคือ พระวาจาที่ช่วยให้รอดแห่งพระคริสตเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และธรรมประเพณี(โรงเรียนฯ ข้อ 54)

             โรงเรียนคาทอลิกจะสูญเสียจุดมุ่งหมายของตนไปถ้าหากไม่มีการอ้างอิงถึงพระวรสารและการพบกับพระคริสตเจ้าอย่างสม่ำเสมอ(โรงเรียนฯ ข้อ 55)

              เป้าหมายของการศึกษามิใช่มีไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ หรือความเจริญทางวัตถุหรือความสำเร็จ แต่เป็นการเรียกร้องให้เรารับใช้และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น(โรงเรียนฯ ข้อ 56)

           3.เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษา(The Education of the Catholic School)
              โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถานที่เพื่อให้การศึกษาที่ครบครันแก่นักเรียน ให้นักเรียนของโรงเรียนคาทอลิกเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี”
นักเรียนต้องเรียนเก่ง “โรงเรียนคาทอลิกจึงควรมีความสามารถในการมอบเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่เยาวชนต้องการ เพื่อที่จะมีสถานะในสังคม ซึ่งมักเน้นทักษะทางด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์”

              แต่ที่สำคัญว่าคือเป็นคนดี “ในเวลาเดียวกันและเหนือสิ่งใด โรงเรียนคาทอลิกจะต้องสามารถให้การอบรมแบบคริสต์ที่มั่นคงแก่พวกเขา”(โรงเรียนคาทอลิกขณะกำลังก้าวสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ 8)

             จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาการต่างๆนั้นนอกจากจะได้ความรู้เฉพาะศาสตร์นั้นๆแล้ว นักเรียนจะต้องได้รับคุณค่าและความจริงทางด้านจริยธรรมโดยผ่านทางศาสตร์นั้นด้วย “ศาสตร์ต่างๆจะทำให้นักเรียนได้รับทักษะ ความชำนาญ วิชาความรู้ วิธีการทางสติปัญญา และทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรมและสังคม ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน..จุดหมายของวิชาการมิได้อยู่เพียงแต่จะให้ได้มาซึ่งความรู้เท่านั้น แต่เป็นการบรรลุถึงคุณค่าและการพบความจริงสูงสุด”(โรงเรียนฯ ข้อ 39)

              ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนคาทอลิกจะต้องมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคนทั้งครบ ครูผู้ดูแลทุกหมวดวิชา เช่น มานุษยวิทยา ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และวิชาปรัชญา ต้องนำเสนอภาพที่เป็นองค์รวมของมนุษย์อย่างครบถ้วน โดยรวมเอามิติทางศาสนาไว้ด้วย นักเรียนควรได้รับการช่วยเหลือให้มองมนุษย์ในฐานะสิ่งสร้างที่มีชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ เพราะเราแต่ละคนมีวิญญาณที่เป็นอมตะ”(มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 55)

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก