UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

                

ข้อที่ 1 โรงเรียนคาทอลิก เป็นสนามแพร่ธรรมที่สำคัญสำหรับเยาวชน โดย 
          1.ควรมีการส่งเสริมกระแสเรียกและงานอภิบาลในโรงเรียนสำหรับเด็กคาทอลิกและนักเรียนที่สนใจ และหากเป็นไปได้ ควรมีจิตตาธิการ/วิญญาณรักษ์ เพื่อดูแลจิตวิญญาณของครูและเด็กโดยเฉพาะ
          2.โรงเรียนควรเน้นความสำคัญกับครูคาทอลิก ให้การอบรมที่เข้มข้นเพื่อให้ครูมีความศรัทธาและเป็นผู้นำเด็กนักเรียนมาวัดในวันอาทิตย์และวันฉลองต่างๆ ดังเช่น ครูคาทอลิกในอดีตเคยปฏิบัติ
           3.ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก เพื่อจะได้รับความร่วมมือที่ดี ในการอบรมดูแลนักเรียนที่เป็นบุตรหลาน โดยร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดด้วย
          4.เด็กคาทอลิกที่มีปัญหาค่าเล่าเรียน หรือการเรียนอ่อน ควรได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยให้คุณพ่อเจ้าวัดมีส่วนร่วมพิจารณากับผู้บริหารโรงเรียนด้วย 

ข้อที่ 2 กิจกรรมของวัด เน้นพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชน
          1.จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก ในการช่วยมิสซา ขับร้อง เรียนคำสอน  อบรมฟื้นฟูจิตใจ ฯลฯ
         2.กิจกรรมวันอาทิตย์หลังมิสซา ควรมีบราเดอร์/ซิสเตอร์ มาช่วยจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นและเพื่อให้เด็กมองเห็นแบบอย่างที่ดีด้วย 

ข้อที่ 3 กลุ่มเซอร์ร่า
          1.ร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ  โดยมีสภาอภิบาลวัดฯ เป็นศูนย์กลาง และร่วมมือกับวัดในการสนับสนุนกระแสเรียกเด็กเข้าบ้านเณร/ผู้ฝึกหัด   ส่งเสริมเด็กช่วยมิสซา  ส่งเสริมจริยธรรม  กองทุนกระแสเรียก ฯลฯ
          2.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์/สนับสนุนกระแสเรียกด้วย เช่น วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ์  สารวัด  website, Facebook,  Twitter  ฯลฯ

       ปัจจุบันคณะเซอร์ร่า วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2011-12 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.จิตตาธิการ                      คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
2.ผู้ช่วยจิตตาธิการ               คุณพ่อสุเทพ จูสวย
3.ประธานกลุ่ม ปี 2011-12    พิทักษ์ ชิดเครือ
4.ว่าที่ประธาน ปี 2012-13     ดวงเดือน จิระภัทรศิลป
5.เลขานุการ                      ดวงเดือน จิระภัทรศิลป
6.เหรัญญิก                        อนันต์ชัย  ทัฬหะกุลธร
7.รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม         บุญนิตย์ กล่ำศรี
8.รองประธาน ฝ่ายสมาชิก อภิญญา มหัคฆพงศ์ อภิวันท์ เสนางค์นาถ
9.รองประธาน ฝ่ายกระแสเรียก    วารินทร์ จันลา วิไล จ้องจันตะ
10.รองประธาน ฝ่ายสื่อสารฯ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์
11.อดีตประธานกลุ่ม ปี 2010-11     จีราภรณ์ จิระภัทรศิลป

 รายงานโดย พิทักษ์ ชิดเครือ ประธานเซอร์ร่าฯ บ้านโป่ง
         23 กรกฎาคม 2011

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก