UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "ทราบแล้วเปลี่ยน" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
"ทราบแล้วเปลี่ยน"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021
ก.ความสำคัญ
        
ประเด็นหลักของพระคัมภีร์ประจำวันอาทิตย์นี้ เชิญชวนเราให้เปลี่ยนแปลงจิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเทศการมหาพรตนี้อย่างไร? เราต้องเปลี่ยนชีวิตฝ่ายจิตของเราที่เฉย ๆ เฉื่อย ๆ ชา ๆ ให้กลับมาเป็นคนที่มีจิตใจที่กระตือรือร้น โดยร่วมมือกับพระหรรษทานจากพระเจ้าหรือรับการเสริมแรงจากพระจิตเจ้าโดยการสวดภาวนา จำศีลอดอาหาร และการแบ่งปันพระพรต่าง ๆ ที่เรามีให้ผู้ที่มีความต้องการมากที่สุด เราหวังผลอะไร? ผลที่ควรจะเกิดขึ้นคือ เราได้ฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตของเราขึ้นใหม่ ชีวิตฝ่ายจิตที่จะเป็นรากฐานให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความรักความเมตตาต่อคนรอบข้างตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

 

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
   
1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 22:1-2, 9ก,10-13,15-18)  เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอับราฮัมหลังจากได้ผ่านการทดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือ การให้มอบชีวิตของบุตรคนเดียวให้เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ท่านได้กลับกลายเป็น “มหาบุรุษแห่งความเชื่อ” เป็นต้นแบบแห่งความเชื่อที่ถูกอ้างอิงจนทุกวันนี้

     2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:31-34) นักบุญเปาโลได้ยืนยันว่าพระเจ้าได้แสดงความรักและเมตตาเรามนุษย์โดยชีวิตของพระเยซู พระองค์ทรงอยู่ข้างเราเพื่อช่วยให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

     3. พระวรสาร (มก. 9:2-10) เล่าเรื่องพระเยซูทรงจำแลงพระกายด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าโมเสสและเอลียาห์ จุดประสงค์แรกของการจำแลงพระกายก็คือการรับการยืนยันจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ถึงแผนการที่ให้พระบุตรลงมาเพื่อรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับฟื้นคืนชีพ ประการที่สองคือทำให้ศิษย์ของพระเยซูเองมีความมั่นใจในการติดตามพระองค์และทราบถึงเป้าหมายของการเป็นศิษย์ที่ไม่ได้เพื่ออำนาจหรือความยิ่งใหญ่ทางโลกหรือทางการเมือง แต่ยิ่งใหญ่ทางจิตใจ พวกเขาจะได้ไม่แพ้ต่อการประจญ ประการสุดท้ายคือมีเสียงจากสวรรค์ที่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า นี่เป็นการแสดงให้ทุกคนทราบว่าพระเยซูเป็นใคร ทำให้เราแน่ใจว่าเรากำลังติดตามพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ และเราจะได้บรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับพระองค์ถ้าเราเชื่อและวางใจ

ค.ปฏิบัติ

     1. “ศีลศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา” ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการที่เรารับช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เช่น ศีลล้างบาปเปลียนเราจากคนธรรมดาให้กลับกลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าและทายาทแห่งเมืองสวรรค์ “ศีลกำลัง” เปลี่ยนเราจากความกลัวให้เป็นคนที่กล้าหาญในการทำความดี กล้าที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ “ศีลอภัยบาป” เปลี่ยนเราจากคนบาปให้กลับมาเป็นนักบุญ

     2. “มิสซาคือบ่อเกิดของการเปลี่ยนแปลงชีวิต” เมื่อมาร่วมพิธีมิสซาเราจะได้รับพลังเสริมความเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เริ่มจากการได้รับฟังพระคัมภีร์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จากนั้นในการถวายปังและเหล้าองุ่น และเมื่อผ่านการเสกจากพระสงฆ์แล้ว ปังและเหล้าองุ่นได้เปลี่ยนแปลงเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเดิม ปังศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์นี้ได้เป็นอาหารฝ่ายจิตให้บรรดาสานุศิษย์และนักบุญทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งในฐานะศิษย์ของพระคริสต์แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม ศีลมหาสนิทยังเป็นยาที่ช่วยป้องกันการประจญล่อลวงให้ทำบาป ดังนั้นขอให้การร่วมมิสซาในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้ช่วยให้เราได้เปลี่ยนแปลงทั้งความคิด หัวใจและความประพฤติของเราให้สามารถมองเห็นพระเยซูเจ้าในตัวของตนเองและผู้อื่นด้วย

     3. “จงมั่นใจ” เมื่อเราเกิดความสงสัย ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน ให้เรานึกถึงประสบการณ์ที่พระเยซูทรงประทับอยู่กับศิษย์  “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ” การที่เรารับความยากลำบากในเทศกาลมหาพรตนี้จะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในวันฉลองปัสกา

     4. นำข่าวดีที่ได้รับฟังในวันนี้ไปบอกเล่าให้คนอื่น ๆ รับฟังด้วย

 

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ