UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ฉลองพระเมตตา" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
"ฉลองพระเมตตา"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021
ก.ความสำคัญ
    1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันฉลองพระเมตตาของพระเจ้า ซึ่งทำให้เราเกิดความหวัง ความไว้วางใจ ความเชื่อ เป็นต้นจากการให้อภัยบาปเราด้วยศีลอภัยบาป  
    2. ความเมตตาของพระเจ้าที่เราได้รับจะต้องทำให้เราเกิดความเมตตาต่อผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 4:32-35) นำเสนอแบบอย่างชีวิตของคริสตชนรุ่นแรกที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักและเมตตาเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า.
    2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 5:1-6) น.ยอห์นเตือนเราว่าคนที่บอกว่ารักพระเจ้าจริงจะต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ คือ ต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ต้องปฏิบัติกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตเหมือนที่พระเจ้าทรงกระทำ     
    3. พระวรสาร (ยน. 20:19-31) น.ยอห์นเตือนเราว่าพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลอภัยบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตาให้เรา พระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพทรงมอบอำนาจการให้อภัยบาปแก่บรรดาอัครสาวกให้เป็นผู้สืบทอดต่อจากพระองค์ด้วยคำพูดที่ว่า “ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน 20:19-23) ในบทนี้ยังได้เล่าเรื่องของ น.โทมัสที่ได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกผู้สงสัย ท่านเองหลังจากได้พบพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว จึงได้สารภาพว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าเมตตาสานุศิษย์ที่ขี้สงสัยและเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเชื่อ

ค.ปฏิบัติ

    1. “ให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่น” วิธีหนึ่งที่พระศาสนจักรฉลองพระเมตตาของพระเจ้าตลอดทั้งปีก็คือ การเข้ารับศีลอภัยบาป และการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับการพิพากษาครั้งสุดท้ายในชีวิตของเรา

    2. “ให้เราภาวนาวอนขอความเชื่อ” เพื่อที่จะทำให้เรามอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงนำเราให้ออกไปรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่เราได้พบด้วยความรัก การดำเนินชีวิตในความเชื่อโน้มนำเราให้มองเห็นพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพในตัวของเพื่อน ๆ ทุกคนและให้เราเต็มใจที่จะให้บริการผู้อื่นด้วยความรัก ปิตาจารย์ฝ่ายจิตได้ให้คำแนะนำเพื่อการเจริญชีวิตและมีความเชื่อเช่นเดียวกับ น.โทมัส อัครสาวกดังนี้

    (1) ลำดับแรก เราต้องรู้จักพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว และเลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระองค์ในชีวิตประจำวันโดยการอ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์
    (2) จากนั้นให้เราบำรุงความเชื่อของเราให้เข้มแข็งโดยการภาวนาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
    (3) เราต้องเข้ามีส่วนร่วมในชีวิตของพระเยซูเจ้าด้วยการรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทบ่อย ๆ น.เทเรซาแห่งกัลกัตตาสอนเราว่า “ถ้าเราภาวนาเราจะมีความเชื่อ ถ้าเราเชื่อ เราจะมีความรัก ถ้าเรารัก เราจะรับใช้ช่วยเหลือ” เพื่อจะเป็นเช่นนี้ได้ เราต้องนำความรักไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต

    3. “ประกาศข่าวดี” ให้เราได้ประกาศข่าวดีหรือเผยแพร่ธรรมด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีมีเมตตาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ