UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "วันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
"วันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021
ก.ความสำคัญ

     1. อาทิตย์นี้ฉลองวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก บทอ่านทั้งสามเน้นความรักและพระทัยดีของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับผู้เลี้ยงแกะที่ดี ซึ่งคุณลักษณ์ของความรักความห่วงใยนี้สืบทอดมายังบรรดาผู้อภิบาลพระศาสนจักรในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช

    2. ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันกระแสเรียกการเป็นสงฆ์นักบวชลดน้อยลง ดังนั้นจึงขอให้เราร่วมใจกันภาวนา ให้พระสงฆ์นักบวชที่มีอยู่  ได้ดำรงตนในความสนิทชิดเชื้อกับพระเจ้า และให้มีผู้สนใจเข้าเป็นพระสงฆ์นักบวชมากยิ่งขึ้น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 4:8-12): นักบุญเปโตรทำหน้าที่สงฆ์ของพระคริสต์อย่างกล้าหาญ โดยประกาศต่อหน้าบรรดาผู้นำชาวยิวว่าจะไม่มีความรอดพ้นจากบาปใด ๆ หากปราศจากพระเยซูเจ้า พระบุคคลที่พวกเขาได้ปฏิเสธกล่าวโทษ และนำไปตรึงกางเขน แม้ว่าพระองค์จะทรงกระทำแต่ความดี ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ที่สุดพระองค์ได้ชนะความตายและได้ทรงกลับคืนชีพ

    2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 3:1-2): นักบุญยอห์นยืนยันให้เราทราบว่าพระเจ้าซึ่งเป็นเสมือนชุมพาบาลที่ดีทรงรักเรา และโปรดให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้า

    3. พระวรสาร(ยน. 10:11-18) พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์เองว่าทรงเป็น “ชุมพาบาลที่ดี” ทรงรู้จักและรักแกะของพระองค์ ทรงพร้อมที่จะตายแทนหากมีอันตรายเกิดขึ้น

 

ค.ปฏิบัติ

    1. “ให้เราเป็นชุมพาบาลที่ดี” ทุกคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นก็คือชุมพาบาล ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ พ่อแม่ คุณครู คุณหมอ พยาบาล สภาภิบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกคนจะต้องรัก เอาใจใส่ ภาวนา ให้เวลา ดูแลความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนที่อยู่ในความดูแล เป็นต้นนำพวกเขาด้วยแบบอย่างที่ดี

    2. “ให้เราเป็นลูกแกะที่ดี” เราในฐานะที่เป็นคริสตชนต่างเป็นลูกแกะ ชุมพาบาลใหญ่ของเราได้แก่พระเยซูเจ้า ลำดับต่อมาก็คือพระสังฆราช ซึ่งท่านมอบหมายให้คุณพ่อเจ้าวัดช่วยดูแลให้การอภิบาลเรา เราจึงต้อง (1) เชื่อฟังคำสอนและคำแนะนำจากบทเทศน์และการสอนของท่าน  (2) รับอาหารฝ่ายจิตจากผู้อภิบาลโดยการร่วมมิสซาฯ การภาวนา การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (3) ให้คำแนะนำ ดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจ สวดภาวนาให้ผู้อภิบาล (4) เข้าสังกัดกลุ่มองค์กร หรือในงานศาสนบริการของวัด

    3. “ภาวนาเพื่อกระแสเรียก” ขอให้มีพระสงฆ์ นักบวชเพื่อจะได้มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณให้สัตบุรุษ มีผู้หล่อเลี้ยงความเชื่อ ผู้พิทักษ์ปกป้องความเชื่อ และส่งเสริมกระแสเรียกโดยให้การสนับสนุนและส่งบุตรชายหญิงเข้ารับการฝึกอบรมในบ้านเณรและบ้านผู้ฝึกหัด

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ