UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)

               วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิกซีนอด ประกอบไปด้วย พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนฆราวาสเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 54 ท่าน
* ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
* รับฟังการนำเสนอกระบวนการซีนอด โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก
* รับฟังการนำเสนอแนวคิดพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
* รับฟังการนำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นประชากรของพระเจ้า โดย คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
** ช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วย Session 1 ด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การรับฟังและไตร่ตรอง ดำเนินรายการโดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง และอาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
** การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน
** ปิดท้ายการประชุมวันแรกด้วยพิธีกรรมทำวัตรเย็นและอวยพรศีลมหาสนิท โดย คุณพ่ออันโตนิโอ วาลแซ็กกี

** ตลอดการประชุมในวันนี้คริสตชนในสังฆมณฑลราชบุรีได้ร่วมใจกันภาวนาเพื่อการประชุม และมีตัวแทนจากคณะคูร์ซิลโล พระเมตตา พลมารีย์ วินเซนเดอปอล ได้ร่วมภาวนา เฝ้าศีลมหาสนิท ณ วัดน้อย บ้านพระหฤทัย บางนกแขวก นำโดย คุญพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการ

#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก