UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
         
วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิกซีนอด ประกอบไปด้วย พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนฆราวาสเข้าร่วมการประชุม
* ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน
* Session 2 #ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) การรับฟังและไตร่ตรอง ดำเนินรายการโดย คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ซิสเตอร์วิชุดา กู้ทรัพย์ และคุณศิริมาส พฤหัสนันท์
* การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในด้านการมีส่วนร่วม
** ช่วงบ่ายเริ่มต้น Session 3 #ด้านการประกาศข่าวดี (Mission) การรับฟังและไตร่ตรอง ดำเนินรายการโดย คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี และซิสเตอร์เซซีเลีย เพชรพนมพร
** การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในด้านการประกาศข่าวดี
** ปิดท้ายการประชุมวันนี้ด้วยพิธีกรรมทำวัตรเย็นและอวยพรศีลมหาสนิท โดย คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว

** ตลอดการประชุมในวันนี้คริสตชนในสังฆมณฑลราชบุรีได้ร่วมใจกันภาวนาเพื่อการประชุม และมีตัวแทนจากคณะคูร์ซิลโล พระเมตตา พลมารีย์ วินเซนเดอปอล ได้ร่วมภาวนา เฝ้าศีลมหาสนิท ณ วัดน้อย บ้านพระหฤทัย บางนกแขวก นำโดย คุญพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการ
#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก