UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
             
วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
* ช่วงเช้าของวันนี้เริ่มต้นด้วยการสวดทำวัตรสาย
* การนำเสนอของกลุ่มย่อยในประเด็นด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการประกาศข่าวดี
* ปิดท้ายการประชุมครั้งนี้ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก