UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 [Power Of Love] Light Of Hope /  bosconoom /  29 สิงหาคม 2565 /  19 views

[Power Of Love]
Light Of Hope
ตอนที่ 4 - อาจารย์ดาวิทย์ พุทธิไสย
"แสงแห่งความหวังพลังแห่งวิถีชุมชนวัด"
           ในพื้นที่เขตการปกครอง ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พื้นที่ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่มีประชากรคาทอลิกมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
            ณ ที่นี้ เราจะนำท่านมาพบกับ หนึ่งในคริสตชน ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนคาทอลิก ในด้านของการเป็นผู้นำชุมชนวัด ผู้ที่ยึดมั่น ในการเป็นแบบอย่างของความเสียสละ ทุ่มเทเพื่อผู้อื่น ตามหน้าที่คริสตชน ทั้งยังดำเนินชีวิต ตามหลักคำสอนของศาสนา และสนองต่อพระสมณสาส์น Laudato Si ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ได้ให้ไว้ เพื่อหวังให้ชุมชนทั่วโลก สนใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศน์แบบองค์รวม และดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยความรักที่มีต่อพระ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ ทำให้เขาผู้นี้มีช่วงเวลาที่ต้องหยุด และไตร่ตรอง ในเรื่องชีวิตครอบครัว จนท้ายที่สุด พลังของความรัก และความเข้าใจกันในครอบครัว ทำให้ผ่านวิกฤตต่างๆ และยังเป็นความหวัง ให้กับชุมชนได้เรื่อยมา

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก