UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 [Power Of Love] Light Of Hope /  bosconoom /  26 กันยายน 2565 /  36 views

ในอำเภอวัดเพลง พื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ของสังฆมณฑลราชบุรี มีเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่กำลังค่อย ๆ เจริญเติบโตอย่างงดงาม เป็นที่ยอมรับของชุมชนวัด ในเรื่องความเชื่อความศรัทธาต่อพระ ความมีน้ำใจ และความเสียสละต่อเพื่อนพี่น้อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียน และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนได้รับคำชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันจากพระสงฆ์ ครอบครัว ครู ชุมชนวัด และเพื่อนนักเรียน
น้องเปรม เด็กชายปรวีร์ ทองอำไพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเรืองวิทย์ สัตบุรุษวัดพระคริสตหฤทัย แสงแห่งความหวัง พลังของเยาวชน

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก