UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 [Power Of Love] Light Of Hope /  bosconoom /  18 พฤศจิกายน 2565 /  15 views

ท่ามกลางบรรดาเยาวชนกว่า 400 คน ที่มารวมตัวกันในค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดนครพนม ซึ่งปีนี้อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงเป็นเจ้าภาพ มีน้องๆ เยาวชนจาก 11 สังฆมณฑล รวมทั้งพี่ๆ แกนนำ ผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลประสานงานให้กับบรรดาเยาวชนที่มาร่วมค่าย จุดประสงค์หนึ่งของการจัดค่ายในครั้งนี้ ก็เพื่อรวมตัวเยาวชนที่เป็นผู้นำ เป็นแกนนำในชุมชนวัด ในสังฆมณฑลของเขา ให้ได้ร่วมกันในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า ผ่านทางกิจกรรมของเยาวชน

​และหนึ่งในบรรดาเยาวชนที่มารวมตัวกันในค่ายนี้ เราขอนำเสนอเรื่องราวของเยาวชนผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งได้ถูกรับเลือกให้เป็นประจักษ์พยานชีวิต จากการรับใช้พระศาสนจักรในฐานะเยาวชนคนหนึ่งเท่าที่เขาคนนี้จะทำได้ พรชนก ยงบรรทม น้องปาล์มี่ แสงแห่งความหวัง..ผู้นำ ของบรรดาเยาวชน

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก