Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01931321
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1751
1849
5738
39456
37521
1931321
Your IP: 54.227.76.180
2019-01-22 19:35

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"การทำหน้าที่คริสชน – พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคน ให้ดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน โดยการใช้พระพรที่พระเจ้าประทานให้เพื่อรักและรับใช้ผู้อื่น ในขณะที่พระวาจาของพระเจ้าเตือนใจเราให้เลียนแบบการเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

ประสบการณ์ชีวิต
1. ในชีวิตประจำวันทุกคนต่างมีหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าในครอบครัวหรือในการทำการงาน
2. เรามีอีกฐานะหนึ่งคือการเป็นคริสตชน เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นศิษย์ของพระเยซู ซึ่งเราก็มีหน้าที่ตามฐานะอันสูงส่งของเราเช่นกัน

พระคัมภีร์และคำสอน
3. บทอ่านที่หนึ่ง (1ซมอ 3:3-10,19) พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้มารับใช้พระองค์ ตั้งแต่วัยเด็ก ท่านได้ตอบรับคำเชิญว่า “ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่” และซามูแอลก็ได้เป็นผู้รับใช้ที่โดดแด่นในระดับเดียวกับโมเสสและดาวิด
4. บทสดุดี (สดด 40) เป็นบทขับร้องที่แสดงความพร้อมที่จะทำตามพระบัญชาของพระเจ้า
5. บทอ่านที่สอง (1คร 6:13-15,17-20) นักบุญเปาโลอธิบายให้ชาวโครินธ์รู้ว่าจะต้องรักษากายให้บริสุทธิ์และใจให้ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร เพราะว่าศีลล้างบาปทำให้ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้าและเป็นพระวิหารของพระจิต
6. พระวรสาร (ยน 1:35-42) นักบุญยอห์น บัปติสได้อ้างอิงถึงหน้าที่ของท่านในการแนะนำพระเยซูให้สานุศิษย์ได้รู้จักพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” ผู้ที่จะกลับกลายเป็นลูกแกะที่ใช้ในพิธีบูชาเพื่อไถ่โทษบาป บรรดาศิษย์ได้ออกติดตามคำเชิญของพระเยซู “มาดูซิ” (come and see) โดยไปอยู่กับพระองค์ แล้วอันดรูว์ก็ได้นำพี่ชายซีโมนมาพบพระเยซูเจ้า แนะนำว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ และนี้คือหน้าที่หรือกระแสเรียกลำดับแรกของการเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระเยซูและท้าทายเราให้เชิญชวนผู้อื่นมารู้จักพระเยซูเจ้าด้วยโดยการดำเนินชีวิตคริสตชนที่เป็นประจักษ์พยาน

ข้อปฎิบัติ
7. หน้าที่ของเราคริสตชนคือการดำเนินชีวิตและตายเยี่ยงลูกแกะของพระเจ้า การดำเนินชีวิตโดย
   (1) มีใจที่บริสุทธิ์ สุภาพถ่อมตน ไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระศาสนจักร
   (2) ยอมรับและร่วมมือกับนายชุมภาบาลประวัดของตน
   (3) มีส่วนในพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าโดยการรับศีลมหาสนิทและบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตโดยการภาวนา การตายเยี่ยงลูกแกะพระเจ้าโดย (1) การแบ่งปัน อุทิศตน เสียสละ พระพร ทรัพย์สิน เวลา ของตนและครอบครัวให้กับกิจกรรมต่างๆของวัดและชุมชน (2) เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าในความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาน โดยการโมทนาคุณและยอมรับด้วยความยินดี (3) โดยการถวายความยากลำบากเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ ในฐานะที่เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปและเพื่อการกลับใจ(เปลี่ยนแปลง)ของคนบาป

8.  หน้าที่ในการเป็นประจักษ์พยานของการเป็นลูกแกะพระเจ้า เราจะทำเช่นนี้ได้ต่อเมื่อเราได้มีความสนิทชิดเชื้อกับพระองค์เป็นการส่วนตัว โดยการจัดเวลาเพื่อการอ่านพระคัมภีร์และรำพึงพระวาจาเป็นการส่วนตัว โดยการสวดภาวนาพร้อมกันในครอบครัว และการมาวัดในวันอาทิตย์พร้อมกันในครอบครัว และสุดท้ายการดำเนินชีวิตโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรัก สันติ ยุติธรรม เพียรทน กรุณาและการให้อภัยต่อกันและกัน เหมือนชีวิตของพระเยซู ลูกแกะพระเจ้า

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์